velikost textu

Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku
Název v angličtině:
Arbitration procedure in a domestic and international commercial intercourse
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Olga Mlčochová
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Id práce:
73859
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Pokud mezi dvěma subjekty vznikne spor, lze bez delších úvah konstatovat, že nejlepší cestou k vyřešení konfliktu je jejich vzájemná dohoda o úpravě vztahů mezi nimi. Ne vždy se však takto podaří spor mezi stranami urovnat. V takovém případě je nutné do sporu přizvat třetí osobu, a to takovou, která rozhodne o výsledku sporu. Článek 36 Listiny základních práv a svobod uvádí, že se každý může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. V praxi to znamená, že kromě soudních mohou existovat i jiné orgány, které jsou za určitých okolností a v určitých případech nadány pravomocí autoritativně rozhodovat o právních sporech způsobem, který bude pro strany sporu závazný a případně vymahatelný. Těmito jinými orgány jsou dle českého právního řádu rozhodci a stálé rozhodčí soudy, u kterých se koná rozhodčí řízení. Základní výhody rozhodčího řízení lze stručně shrnout pod tyto body: neformálnost, rychlost, svobodná volba. ZRŘ ponechává smluvním stranám velmi široký prostor, v jehož rámci si mohou zvolit jak konkrétního rozhodce, tak bližší procesní pravidla, podle nichž rozhodce spor projedná a rozhodne. Smluvní strany si tak mohou zvolit z mnoha institucí, které poskytují rozhodčí služby takové rozhodce, kteří jim budou nejlépe vyhovovat (např. specialistu na určité odvětví práva či na příslušný obor). Při výběru můžou hodnotit různá kritéria, mimo jiné i dobrou pověst rozhodce nebo jeho znalosti a zkušenosti. Naopak u obecných soudů se objevují mnohé nedostatky, které jsou typické pro všechny služby poskytované byrokracií. Soudní řízení se musí řídit přesně a formálně stanovenými pravidly, což samozřejmě vede k průtahům v řízení. Soudci nemají žádnou motivaci k tomu, aby spor rozhodli co nejrychleji. Velkou nevýhodou řízení před obecnými soudy je proto přílišná délka projednávání soudního sporu a s tím související vysoké finanční náklady řízení. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že rozhodčí řízení má řadu předností v porovnání s řízením soudním. Podíváme-li se do zahraničí, je institut rozhodčího řízení všeobecně znám a široce využíván ve všech vyspělých a ekonomicky silných státech. Mezinárodní výkon rozhodčích nálezů je zajištěn systémem mezinárodních smluv, na nichž se Česká republika v mnoha případech účastní. Prakticky ve všech tzv. smlouvách o právní pomoci je zakotven vzájemný závazek obou smluvních stran za stanovených podmínek uznávat a vykonávat rozhodčí nálezy vydané rozhodci smluvních stran. Co se týče mého názoru na rozhodčí řízení, jsem přesvědčena, že širší využití zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přinese větší stabilizaci podnikatelských vztahů zejména proto, že díky své rychlosti a nižší finanční náročnosti umožní zajištění ochrany práv podnikatelů výhodněji, než je tomu v současné době. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
As a topic of my rigorous essay, I have chosen an issue of arbitration procedure in a domestic and international commercial intercourse. As I was working on my rigorous essay, at first, I wrote a short general information on international and domestic arbitration procedure, kinds of arbitration procedures, focused on institutional arbitration procedure and mentioned the most important arbitration courts as well. I have also assessed positive and negative aspects of arbitration procedure and named centres where international and domestic arbitrations are proceeded. I have also dealt an issue of submission (in the chapter 5, I have focused on a problem of making a valid submission, as there were some institutions in the past that were abusing arbitrary rights of clients they accused and violated arbitration law). I have also focused on arbitrability in general, how this is processed and the way some specific cases concerning e.g. labour law, Land registry inscription and exchange cases are solved using this method. Next, I have also analyzed the way other courts` decisions are accepted and executed and finally, I have also mentioned the newest arbitration method online arbitration. I have divided my rigorous essay into ten parts (including introduction, conclusion and list of literature I used for my essay). I have also divided some chapters into several shorter parts. In our everyday life, contractual relationships among people are being established or cancelled. As these relationships can cause problems in some cases, sometimes both sides are unable or unwilling to solve their dispute only by themselves. In this case this problem can be solved in several possible ways. In the Czech Republic, to solve this problem a process at general court is initialised. Arbitration procedure (or arbitration) is an alternative way of solving disputes. Its history can be dated to the economic boom which came after the first world war. It is getting more and more popular around the world and in an international business especially, it is used even more than the classical court procedure. However, in practise this way of solving disputes is still not so widely used in the Czech Republic comparing to the west European countries where a large number of decisions are made in this way. Decision (or arbitration award) made by arbitration court, is as valid as the one made by general court. The main positives of arbitration procedure can be described by these three words: informality, quickness and freedom of choice. In the Czech Republic, the law enables both sides to choose their own arbiter and specify their own arbitration processing rules their arbiter has to follow in order to process dispute and make final decision. Both sides can also choose an institution providing arbitration services and find their own arbiter they are most satisfied with (e.g. specific law branch specialist of specific branch specialist). When choosing a suitable arbiter, both sides can specify their own selection criteria such as arbiter`s reputation, knowledge and experience in order to choose the right one. As I see it, the more the law nr. 216/1994 Coll., on arbitration procedure and arbitral awards execution will be used in practice, the more stable the business relations will become, as this is a quick and cheap way of protecting entrepreneurs` rights the more favourable way than it is done in the Czech Republic today. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Olga Mlčochová 570 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Olga Mlčochová 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Olga Mlčochová 152 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB