velikost textu

Právní důsledky překročení podmínek nutné obrany a krajní nouze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní důsledky překročení podmínek nutné obrany a krajní nouze
Název v angličtině:
Legal consequences of exceeding the private defense and exigency limits (excess)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Alena Malachová
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
73849
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 11. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nutná obrana, krajní nouze, excesy z mezí nutné obrany a krajní nouze
Klíčová slova v angličtině:
conditions the private defence and exigency limits, excess, legal consequences of exceedings
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této práce je pohlédnout na problematiku institutu krajní nouze a nutné obrany, a to zejména na jejich podmínky, jakož i podmínky a meze jejich překročení. Dosažený závěr by měl směrovat k úvaze, zda právní úpravu těchto institutů v České republice lze považovat za dostatečnou či nikoliv. Z objektivních a též z praktických příčin, především vzhledem k četnosti výskytu zkoumaných institutů, z dostupné literatury, ale předně z obsahu problematiky, převažuje obsahově v této práci studie týkající se nutné obrany. To však neznamená, že institut krajní nouze je ponechán stranou. Práce je rozdělena do jedenácti kapitol. První část práce je přitom věnována obecnému vymezení institutu nutné obrany a krajní nouze. Další část se zabývá překročením jejich zákonných podmínek a právními důsledky s tímto překročením souvisejícími. Po úvodním zařazení obou institutů pod okolnosti vylučující protiprávnost následuje krátký historický přehled, dále exkurz k úpravě nutné obrany a krajní nouze na jiných místech v českém právním řádu a dále charakteristika všech základních podmínek nutné obrany a krajní nouze, po které je rozebírána problematika překročení mezí dovoleného jednání v nutné obraně a krajní nouzi. Dále jsou zvažovány právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze a jeho subjektivní stránka. Závěrem je doplněn krátký exkurz k automatickým obraným zařízením a stručný výklad k slovenské právní úpravě těchto institutů pro srovnání s českou právní úpravou. Tato rigorózní práce vychází z právního stavu k 17.4.2012.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT THE THESIS IN ENGLISH The aim of the Thesis is to take a close look at the exigency and private defence issues, especially their conditions as well as limits of their exceeding and draw as complex conclusion as possible. The main aim of the thesis is to prove an amendment within the frame of exceeding the private defence and exigency limits should be passed. The thesis is composed of eleven (11) chapters, each of them dealing with different aspects of exceeding the private defence and exigency limits. Chapter One is consists of a general introduction and basic general characteristics of both institutes, both exigency and private defence and their position within circumstances excluding illegality. Chapter Two deals with a brief historic survey of development of exigency and private defence institutes. Attention is especially paid to the time from the validity of the Austrian Criminal Code from 1852 and regulations in individual criminal codices valid in our territory. Chapter Tree looks at the position of these institutes in Czech set of rules. Chapter Four deals with the specification of the exigency and private defence term, their substance and function within the society and it contains definition of differences and identical features of both institutes. Chapter Five and Six concern the exceeding of private defence and exigency limits. The Chapter Seven deals with legal consequences of the excess and its subjective aspect. The Chapter Eight looks shortly at the automatic defensive devices. The Chapter Nine compares Czech and Slovak legislation connected with private defence and exigency limits. The thesis is based on the legal regulation effective to April 2012.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Alena Malachová 901 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Alena Malachová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Alena Malachová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 359 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 149 kB