velikost textu

Ekotoxicita nanomateriálů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekotoxicita nanomateriálů
Název v angličtině:
Ecotoxicity of nanomaterials
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Naďa Viltová
Vedoucí:
doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.
Oponent:
Ing. Hana Motejlová
Konzultant:
Ing. Tereza Sovová
Id práce:
73327
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie životního prostředí (BCHZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ekotoxicita, nanomateriály, nanočástice, řasy, Desmodesmus subspicatus, surfaktant
Klíčová slova v angličtině:
ecotoxicity, nanomaterials, nanoparticles, algae, Desmodesmus subspicatus, surfactant
Abstrakt:
Souhrn V posledních letech dochází k rychlému rozvoji výzkumu v oblasti nanotechnologií a roste i nebezpečí emisí nanomateriálů do životního prostředí a riziko jejich nepříznivého působení. Existuje velmi málo informací o chování a účincích nanomateriálů v životním prostředí, ale doposud provedené studie naznačují vzrůstající míru nepříznivých účinků nanomateriálů s klesající velikostí částic. Cílem této bakalářské práce bylo stanovit toxicitu nanočástic CeO2 o velikosti 47,7 nm a 2,1 nm CeO2 na zelených, sladkovodních řasách Desmodesmus subspicatus. Dále byl zkoumán vliv přídavku surfaktantu na toxicitu obou látek. Výsledky ukázaly, že částice o velikosti 2,1 nm vykazovaly vyšší toxicitu než částice s větší velikostí, což je v souladu s informacemi nalezenými v literatuře. Po přídavku surfaktantu byl pozorován nárůst toxicity obou forem.
Abstract v angličtině:
Abstract Recently, nanotechnology has gained a lot of interest and the likelihood of emission of nanomaterials into the enviromment increases as well as the risk of its adverse effects. There is very little information about the behaviour and effects of nanomaterials in the environment, but so far the studies indicate an increasing rate of adverse effects of nanomaterials with decreasing particle size. The aim of this work was to determine the toxicity of nanoparticles of CeO2 of the size of 47,7 nm and 2,1 nm on a green, freshwater algae Desmodesmus subspicatus. Furthermore, the influence of surfactant addition on the toxicity of both substances was evaluated. The results showed that the particle of 2,1 nm showed a higher toxicity than the bigger particles, which is consistent with that was found in the literature. After addition of surfactant, an increase of toxicity was observed increase for both forms
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Naďa Viltová 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Naďa Viltová 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Naďa Viltová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Hana Motejlová 921 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 312 kB