velikost textu

Pravidla pro placení příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v rámci EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pravidla pro placení příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v rámci EU
Název v angličtině:
Rules for payment of social security and health insurance contributions within the EU
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Daniel Krempa
Oponenti:
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
JUDr. Jana Zemanová
Id práce:
73229
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Daniel Krempa Pravidla pro placení příspřvk na sociální zabezpečení a zdravotní pojištřní v rámci EU 15. února 2010 jejich zamřstnavatel a institucí členských stát) z dvodu nutnosti znalosti dvojích pravidel a potřeby vždy správnř určit, která pravidla se mají na danou situaci použít včetnř nutnosti správného posouzení a vyhodnocení následných dopad. Prakticky mže vzniklá situace znamenat, že osoby v obdobném postavení mohou nakonec podléhat každá jiným pravidlm a to např. pouze z titulu jejich státní příslušnosti či z dvodu, že jedna z nich požádá o aplikaci nových pravidel a druhá nikoliv, atd. Z výše uvedeného je patrné, že ačkoliv Nařízení 883 vstoupí v účinnost již v dohledné dobř, nebude ještř nřjakou dobu možné zapomenout na pravidla Nařízení 1408. 8. Závr Jak je zřejmé z posledního vývoje a zejména z přijetí nových koordinačních pravidel v oblasti sociálního zabezpečení, je v rámci EU patrná neustálá snaha reagovat na postupný rozvoj ekonomiky a potřeby zlepšovat „pravidla hry“ i v oblasti sociálního zabezpečení. Z dosavadních zkušeností lze usuzovat, že se postupným rozvojem praxe a s přispřním rozhodovací činností ESD podařilo dosáhnout významných pokrok ve zlepšení jasnosti aplikace koordinačních pravidel. To pak přispívá k vřtší jistotř dotčených subjekt a především by to mřlo vést i ke značným úsporám v rámci příslušných institucí, jakož i na stranř ostatních osob, např. zamřstnavatel. Nelze ovšem pominout, že ani přes přijetí nových pravidel a pomřrnř rozsáhlou judikaturu ESD se dosud nepodařilo vyjasnit veškeré otázky a nejasnosti. 86 Daniel Krempa Pravidla pro placení příspřvk na sociální zabezpečení a zdravotní pojištřní v rámci EU 15. února 2010 De lege ferenda by tedy bylo více než vhodné přistoupit k řešení vybraných otázek (např. kritéria pro udřlování výjimek z ostatních pravidel, prodlužování výjimek) na úrovni EU a neponechat řešení takových otázek na jednotlivých členských státech. Doplnřní takové úpravy by ještř více přispřlo ke zlepšení koordinace právních předpis sociálního zabezpečení a podpoře prosazování základních svobod zaručených v rámci EU. Závřrem lze pravdřpodobnř pouze konstatovat, že mžeme s napřtím doufat, že se zdaří překonat byrokratické obtíže a dokončit proces příjímání nových koordinačních pravidel v brzké dobř, a rovnřž, že i nezbytné administrativní kroky budou včas a kvalitnř zvládnuty, aby se Nařízení 883 mohlo začít aplikovat v praxi, a zárove s obavami sledovat, jak se následnř podaří překlenout možné obtíže s přechodem na nová pravidla a období, v nřmž mohou být obř Nařízení aplikována současnř. Otázkou do vzdálenřjší budoucnosti pak zstane, zda si plánované postupné rozšiřování EU vynutí další doplnřní či zmřnu právní úpravy v oblasti sociálního zabezpečení. Ačkoliv nelze v tomto smřru budoucí vývoj nikterak předjímat, domnívám se, že pravidla obsažená v Nařízení 883 by mohla v takové zkoušce do budoucna obstát. 87
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Daniel Krempa 445 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Daniel Krempa 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Daniel Krempa 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jana Zemanová 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB