velikost textu

Ustavení české kapucínské provincie v první polovině 17. století. Obraz kapucínského řádu v letech 1599-1618 v narativních pramenech a korespondenci podporovatelů řádu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ustavení české kapucínské provincie v první polovině 17. století. Obraz kapucínského řádu v letech 1599-1618 v narativních pramenech a korespondenci podporovatelů řádu
Název v angličtině:
The establishment of the Bohemian province of the Order of Capucines during the first half of the 17th century. The image of Capuchin order during 1599-1618 in the narrative sources and correspodence of his supporters
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Marek Brčák
Vedoucí:
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Valentová, Ph.D.
Id práce:
73070
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá historií kapucínského řádu v česko-rakouském prostoru v letech 1599–1618 na základě obrazu, který vytvořily především narativní řádové prameny a korespondence podporovatelů řádu. První část práce tvoří rozbor pramenů a zhodnocení dosavadní literatury k danému tématu. Poté charakterizujeme kapucínský řád a jeho včlenění do kontextu ostatních řeholních společenství. Bez znalosti specifik a zaměření tohoto řádu totiž lze jen těžko pochopit jeho působení a chování v českých zemích. Při vypracování této části jsme nemohli pominout františkánský kontext a jeho historii, neboť se taktéž promítl do zaměření a spirituality kapucínského řádu. Jádrem práce je vylíčení dějin tohoto společenství v českých a rakouských zemích. Zde sledujeme dvě roviny: provinční a konventní. V první z nich popisujeme děje, které vedly k ustanovení česko-rakouské kapucínské provincie, ve druhé se zabýváme fundátorstvím jednotlivých konventů, jejich kulty svatých a v neposlední řadě jejich působením na tehdejší společnost. Obraz starší literatury doplňujeme o celou řadu dosud nestudovaných pramenů. Z porovnání a analýzy zjištěných fakt vyvozujeme závěry zejména o průběhu usazování kapucínů v českých zemích v dobách počínající rekatolizace, tj. v období před bitvou na Bílé hoře.
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis deals with the history of the Capuchin order in the Czech- Austrian territory during 1599–1618 on the basis of a image, which was created by the narrative order sources and the correspondence of the order supporters. The first part of the bachelor thesis introduces the characterization of sources and the review of existing literature that deals with this theme. We then characterize the Capuchin order and its integration within the context of other monastic communities, because this information explains the behaviour of the Capuchins in the Czech-Austrian territory. We could not omit the Franciscan order and its history in this passage, because these also influenced the orientation and spirituality of the Capuchin order. The core of the bachelor thesis deals with the description of the Capuchin history in the Czech and Austrian countries. We follow two levels: provincial and conventual. We describe processes, which led to the establishment of the Czech-Austrian Capuchin province in the first part. The second level deals with the foundation of particular convents, their cults of saints and last but not least with their effect on the society at that time. We complete the information of the older historiography with plenty of sources, which were not yet studied. From comparison and analysis of detected facts we come to conclusions above all about the progress of the settlement of the Capuchins in the lands of Bohemian Crown in the time of beginning Re-catholisation before the Battle on White Mountain (1620).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Brčák 4.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Brčák 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Brčák 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 20 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Valentová, Ph.D. 267 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Adam Plechatý 43 kB