velikost textu

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, ve srovnání s univerzitami v Brně a Olomouci v bouřlivých letech 1947 - 1950

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, ve srovnání s univerzitami v Brně a Olomouci v bouřlivých letech 1947 - 1950
Název v angličtině:
Charles University - Faculty of Arts, in comparison with universities in Brno and Olomouc in the turbulent years 1947 - 1950
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Zubec
Vedoucí:
PhDr. Michal Svatoš, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Konzultant:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Id práce:
73045
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, ve srovnání s univerzitami v Brně a Olomouci v bouřlivých letech 1947 - 1950
Klíčová slova v angličtině:
Charles University - Faculty of Arts, in comparison with universities in Brno and Olomouc in the turbulent years 1947 - 1950
Abstrakt:
Résumé Tato diplomová práce se zabývá třemi českými univerzitami v letech 1947 - 1950, Univerzitou Karlovou v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou Palackého v Olomouci. Abych mohl události okolo února 1948 popsat a následně srovnat, bylo třeba se vrátit o pár let zpět, tedy k době krátce po skončení druhé světové války, neboť poválečný vývoj má bezesporu vliv na dění v následujícím období. Po skončení války se univerzity musely potýkat s personálními a hmotnými ztrátami. Mnoho profesorů se na svá pedagogická a vědecká místa nevrátilo, velká část jich zemřela v důsledku nacistického teroru. Neutěšený stav budov, které byly především bombardováním či jinými výbuchy poškozeny, řešila především Masarykova univerzita v Brně. Bezprostředně po válce řešily univerzity v Praze a Brně personální zaměstnaneckou očistu od kolaborantů a lidí jinak se provinivší proti národní cti a státu. Nejvíce byla postižena brněnská univerzita. Byly ovšem i případy, kdy obvinění bylo nepravdivé, jen na základě nepravd a polopravd či z pouhého lidského vyřizování si účtů z dob minulých. Další problém nastal při enormním zájmu mladých lidí o studium, kdy se zájem o vysoké školy v důsledku uzavření českých vysokých škol nacisty na podzim 1939 (do r.1945) navýšil. Olomoucká univerzita byla sice založena až zhruba rok po válce, přesto i ona zaznamenal velký příliv studentů. Na cestě univerzit k únoru 1948, byly jejich nedílnou součástí i samotní studenti a studentské spolky. Studentský živel se mnohdy stával terčem ostrých mediálních výroků některých komunistických pohlavárů, přesto až do února 1948 fungovaly studentské spolky v dosud starých zaběhnutých tradicích. Po únoru 1948 však byli zcela přeorganizovány, personálně očištěny a zbaveny své nezávislosti. Po převratu 25. února 1948 se faktické moci na univerzitách ujímají akční výbory národní fronty složené z komunistů a jejich sympatizantů a které okamžitě zahajují očistný proces od nepřátel lidu a komunistické ideologie. Čistky, které se rovněž dobově nazývají studijní prověrky či demokratizace univerzit, pokračují až do roku 1950 a postihují všechny zaměstnance a studenty univerzit.
Abstract v angličtině:
Résumé This thesis examines the situation at three Czech universities in 1947 - 1950, Charles University in Prague, Masaryk University in Brno and Palacky University in Olomouc. To have an event around February 1948 to describe and then compare, it was necessary to go back to the time shortly after the Second World War, as the post-war development has undoubtedly influence on events in the following period. After the war the University had to deal with personnel and material losses. Many professors on their teaching and research space not returned, many of them died under the Nazi terror. Dismal state of buildings, which were mainly bombing explosions or other damage, especially to address Masaryk University, Brno. Directly after the war dealt University in Prague and Brno employee personnel cleansing of collaborators and people otherwise guilty against the state and national honor. Most affected was the Brno University. Another problem occurred when an enormous interest among young people in the study, due to the closure of Czech universities by the Nazis in the autumn of 1939 (in 1945). On the way to February 1948, were part of universities and student associations. Student element is often became the target of verbal indiscriminate attacks of some communist bosses, but up to February 1948 worked student clubs in still old-established traditions. After February 1948 were completely reorganized, personally cleaned and deprived of their independence. After the revolution of 25th February 1948, Action Committees of National Front made up of Communists and their sympathizers receive power at universities, and immediately begin a cleansing process from the enemies of the Communist ideology. Cleansing, which is also called the study audit, continuing until 1950, affecting all employees and students of universities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Zubec 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Zubec 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Zubec 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Svatoš, CSc. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 63 kB