velikost textu

Pavel Michna z Vacínova

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pavel Michna z Vacínova
Název v angličtině:
Pavel Michna of Vacínov
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Bouček
Vedoucí:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Oponent:
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Id práce:
72991
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konfiskace, rekatolizace, šlechta, stavovské povstání, klientský systém
Klíčová slova v angličtině:
confiscation, recatholisation, nobility, Estate revolt, client-system
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Existuje jen málo prací týkajících se českého raného novověku, kde by nefigurovalo jméno Pavla Michny z Vacínova. Muže, kterému se podařilo překonat omezení daná jeho měšťanským původem a učinit ze sebe nepostradatelného rádce nejvyšších politických představitelů Království českého i samotného císaře Ferdinanda II a na konci svého života dosáhnout povýšení do stavů říšských hrabat. Michna, syn řezníka z Budyně nad Ohří, se díky protekci nejvyššího kancléře království Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz stal na počátku 17. století sekretářem České dvorské kanceláře a posílil tak řady katolických radikálů, kteří nejvyšší správní úřad království začali postupně využívat k prosazení vlastního vlivu na úkor protestantské většiny. Přestože Michna podepsal Majestát císaře Rudolfa II., který zaručoval všem obyvatelům království svobodu náboženského vyznání, sám se protestanty po celou dobu svého působení v České dvorské kanceláři snažil v těchto jejich právech všemožně omezovat. Nenávist protestantů vůči Michnově osobě vyvrcholila 23. května 1618, kdy se měl stát jednou z obětí třetí pražské defenestrace. Včas se ale o plánech spiklenců dozvěděl a zachránil se útěkem do Vídně k císařskému dvoru. Odtud se jako oddaný stoupenec císaře Ferdinanda II. podílí na přípravách vojenské odvety proti stavovským rebelům. V polovině roku 1620 se jako jeden z prvních katolických šlechticů vrací s vojsky generála Bouqoye zpět do Čech a účastní se osudné bitvy na Bílé hoře, která znamenala definitivní porážku stavovského povstání. Po vítězství císařských armád nad povstalými stavy pomáhá Michna prozatímnímu komisaři a správci země Karlovi z Lichtensteina s uklidněním poměrů v království. Michna je jmenován císařským generálním komisařem a českým místodržícím a roku 1622 je povýšen do stavu svobodných pánů a později dokonce do stavu říšských hrabat. Ve dvacátých letech 17. století se mu navíc podařilo získat ohromný pozemkový majetek, který z převážné části tvořily statky zabavené rebelům. Spolu s Albrechtem z Valdštejna pak se s nimi za dosud neobjasněných okolností spekulovali. Ve stejné době se stává významným členem tzv. mincovního konsorcia, které v rozporu se smlouvami uzavřenými s císařem nechávalo razit nekvalitní mince s nízkým obsahem drahého kovu, což vyvolalo nevídanou inflaci, která nakonec vedla až ke státnímu bankrotu. Přesto všechno Michna umírá jako vážený a mocný muž roku 1632 ve vojenském ležení Albrechta z Valdštejna nedaleko Norimberku.
Abstract v angličtině:
Abstract There are only a few works available dealing with the Czech Early New Times and not mentioning the name of Pavel Michna z Vacínova. The man who succeeded in overcoming barriers of his middle class origin and making himself an indispensable advisor to top representatives of the Czech Kingdom and even Emperor Ferdinand II and to manage elevation to Imperial Earldom towards the end of his life. Michna, a butcher’s son from Budyně nad Ohří, became thanks to patronage of the High Chancellor of the Czech Kingdom Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkowicz in the early part of the 17th century the Czech Kingdom Court Office Secretary and reinforced a group of catholic militants who gradually started to exploit the Czech Kingdom Court Office for the benefit of their own influence at the expense of Protestant majority. Even though Michna had signed the Imperial Charter of Rudolf II that guaranteed all subjects in the Kingdom freedom of worship, he alone prosecuted Protestants during his office period in the Czech Kingdom Court Office and was aiming to restrict their rights. The hate of Protestants against Michna culminated on May 23, 1618, when he should have been one of the victims of the Defenestration of Prague. He had learned of plans of the plotters on time and rescued himself fleeing to Vienna to the Imperial Court. As a loyal supporter of Emperor Ferdinand II he takes part in preparations of a military retaliation against the Estate rebels. As one of the first Catholic nobles he comes back with the troops of General Buquoye in the mid of 1620 to the Czech lands and participates in the fateful Bílá Hora battle which ended in the final defeat of the Protestant revolt. After the victory of Imperial armies Michna assists the caretaker Commissioner and Administrator of the Czech Lands Karel z Lichtensteina in calming down the situation in the Kingdom. Michna was appointed Imperial General Commissioner and Governor and was given a baron title in 1622 and later elevated even to Imperial earldom. More over, he managed to acquire huge land property in the in the 1720s that consisted mostly in estate confiscated from rebels. He was involved together with Albrecht z Valdštejna in many up to now unexplained speculations. He became an important member of the so called Office of the Mint at the same time that contrary to agreements made with the Emperor allowed coining low-quality mints containing very low amount of precious metal resulting in unprecedented inflation that brought about insolvency of the state. Nevertheless, Michna dies as an honourable and powerful man in the military camp of Albrecht z Valdštejna not far from Nuremberg in 1632. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Bouček 854 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Bouček 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Bouček 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. 64 kB