velikost textu

O principech politické moci u Františka Suáreze: Suárezův pojem souhlasu v kontextu společensko-smluvních teorií 16.-18. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
O principech politické moci u Františka Suáreze: Suárezův pojem souhlasu v kontextu společensko-smluvních teorií 16.-18. století
Název v angličtině:
The Principles of Francisco Suarez’s Political Power: Suarez's consent in the context of the theory of the social contract developing from 16th until 18th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
ThLic. Mgr. Jan Koblížek, Th.D.
Školitel:
prof. Stanislav Sousedík
Oponenti:
Mgr. David Svoboda, Ph.D.
doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.
Id práce:
72953
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Katolická teologie (XT)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
31. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
občanská společnost, společenská smlouva, souhlas, politická moc, scholastika, přirozenost, zákon, vůle
Klíčová slova v angličtině:
the commune society, the social contract, the consent, the political power, the scholasticism, the nature, the law, the will
Abstrakt:
O Principech politické moci u Františka Suáreze Abstrakt disertace – Jan Koblížek Česky: Tato disertační práce si klade otázku zda lze považovat Františka Suareze za jednoho z představitelů společensko-smluvních teorií rozvíjejících se v období od 16. do 18. století. Suarez, který je známý spíše svými metafyzickými disputacemi, totiž nabízí velice propracovanou teorii vzniku občanské společnosti a politické moci, kde nachází své klíčové místo pojem společenského souhlasu. Na první pohled se zdá, že lze Suareze bez nesnází klást vedle humanistů novověku, jako byli Thomas Hobbes, John Locke nebo později Jean-Jacques Rousseau. Totiž tak jako u nich, i u Suareze má svobodná lidská vůle svoji nezastupitelnou úlohu při vzniku politické společnosti. Je zde však i značný rozdíl. Zatímco u výše jmenovaných humanistů, je svobodná vůle jednotlivců jediným principem politické moci, u Suareze je tato vůle jen nutnou podmínkou, která jde v ústrety Bohem stvořené lidské přirozenosti, jenž je vlastním principem veškeré politické moci. Suarezův pojem společenského souhlasu je tak umístěn do teologického rámce a je úzce spjat s termíny přirozenosti a transcendence. Důsledkem pak je, že Suarez chápe stát jako přirozený morální organismus, a nikoli jako umělé těleso, jak zastává např. Hobbes. Závěrem lze konstatovat, že Suarez sice hájí společensko-smluvní teorii státu, ale jedná se o teorii zcela jiného typu. Vedle liberálního modelu společenské smlouvy, o kterém se domníváme, že utvářel moderní evropskou občanskou společnost s jeho pojetím politické autority, je tedy nutno počítat i s jiným typem neméně vlivným. Typem, který je plodem scholastického myšlení. 1
Abstract v angličtině:
The Abstract The meaning of this dissertation thesis is to find out whether we can regard Francisco Suárez as a representative of the social-contracting theories developing in the period from 16th until 18th century. Suárez, who is more likely known for his metaphysical disputations, gives a really sophisticated formulation about the origin of the common society and the political power, where the key point is the word of the social consent. At the first time it seems that Suárez can be without difficulty considered as a modern period humanist like Thomas Hobbes, John Locke or lately Jean-Jacques Rousseau. As well as they, Suárez thinks that the independent human will has its unsubstitutable part in the origin of the political society. Nevertheless there is a large difference. While according to the mentioned humanists, the independent will is the only principle of the political power, Suárez thinks that this will is just the necessary condition meeting the human nature created by the God, that it is the true principle of the whole political power. Suarez’s meaning of the social consent is then situated in the theological framework and is closely associated with the words of the nature and the transcendence. The result is that Suárez understands the state as a natural and moral organization and not as a prepared sphere that for example Hobbes thinks. In conclusion we can say that Suárez defends the social-contracting theory of the state, but discusses a completely different kind of a theory. Besides the liberal type of the social contract that has been thought to create the modern European commune society with its meaning of the political influence, it is necessary to take into account a different type of the same influence. The type, which is the product of the scholastic way of the thinking.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce ThLic. Mgr. Jan Koblížek, Th.D. 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce ThLic. Mgr. Jan Koblížek, Th.D. 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky ThLic. Mgr. Jan Koblížek, Th.D. 52 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce ThLic. Mgr. Jan Koblížek, Th.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Stanislav Sousedík 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Svoboda, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D. 2.41 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 188 kB