velikost textu

Vývoj investičních možností individuálního investora v ČR od roku 1990

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj investičních možností individuálního investora v ČR od roku 1990
Název v angličtině:
Development of investment opportunities for individual investor in the Czech Republic since 1990
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Souček
Vedoucí:
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Oponent:
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Id práce:
72634
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je popsat historický vývoj na kapitálovém trhu a na trhu kolektivního investování, abychom následně mohli analyzovat investiční možnosti individuálního investora v rámci těchto trhů od roku 1990. V první části práce se zabýváme institucionálním vývojem finančního trhu od transformačního období přes privatizaci až do současnosti. V druhé části se snažíme souhrnně popsat teoretické předpoklady a omezující podmínky pro analýzu investičních možností individuálního investora. Definujeme jednotlivé investiční strategie a použité predikční modely. V třetí části práce porovnáváme výnosnosti jednotlivých investičních strategií v kombinaci s různými modely odhadů cen. Cílem této analýzy je nalézt ve sledovaném období optimální investiční strategii na základě historických dat a ekonometrických metod a ověřit vhodnost použití některých investičních pravidel.
Abstract v angličtině:
Abstract Purpose of this thesis is to describe historical development of the Czech capital market and collective investment market, to be able to analyse further investment opportunities of individual investor within these markets from the year 1990. In the first part of thesis we are describing institutional development of financial market from transition period through privatization until presence. In the second part we set up limiting conditions and theoretical presumptions for our analysis of investment opportunities of individual investor. We define also separate investment strategies and predictive models. In the third part of thesis we compare profitability of separate investment strategies in combination with various predictive models. Purpose of this analysis is to find out within our observed period optimal investment strategy based on historical data and econometric methods and verify usefulness of various investment rules.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Souček 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Souček 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Souček 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 4.33 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Teplý, Ph.D. 4.42 MB