velikost textu

Soft Budget Constraint and Financial Crisis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soft Budget Constraint and Financial Crisis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Seifert
Vedoucí:
prof. Ing. Karel Janda, M.A., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Id práce:
72627
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce se snaží popsat vliv měkkého rozpočtového omezení ve vyspělých ekonomikách. Hlavní důraz je kladen na znovuoživení pojmu měkké rozpočtové omezení, neboť se domníváme, že díky současné finanční krizi, je důležité zaměřit se na tento pojem poněkud důrazněji. Tato práce se zabývá především analýzou amerického finančního sektor, jelikož tento byl finanční krizí zasažen nejvíce. Snahou je rozpoznat, zda americké prostředí poskytuje podmínky pro vznik měkkého rozpočtové omezení. Především nás zajímá, zda je relevantní předpokládat přítomnost měkkého rozpočtového omezení v bankovním sektoru, a pokud ano, jaký efekt to vyvolává na americkou ekonomiku popřípadě na finanční krizi. Zde je kladen důraz na vliv jak institucionálních faktorů tak i na současný stav bankovního sektoru. Dalším krokem je prozkoumání, zda za daných podmínek existuje možnost, že americké firmy mají měkké rozpočtové omezení a možné následky toho syndromu. V konečné fázi jsme se zaměřili více na finanční krizi a možné řešení s tím, že zvolená metoda by měla zohledňovat následky vzniklé měkkým rozpočtovým omezením.
Abstract v angličtině:
Abstract: This work attempts to describe the role of soft budget constraint in the mature economies. The main attention is paid to the revival of the notion „soft budget constraint“, because we assume that because of the current financial crisis it is important to focus on this problem. This work focuses mainly on the analysis of the U.S. financial sector, because this sector was hit by the financial crisis the most. Our effort is to find out whether the U.S. environment provides sufficient conditions for appearance of the soft budget constraint. We are especially interested in the assumption whether it is relevant to assume the presence of the soft budget constraint in the bank sector and in the consequences of its presence. Here we stress the importance of institutions and the current form of the bank sector. The next step is to analyze if under current conditions there is a positive probability that some U.S. firms do have soft budget constraint. The final part of this work covers the problems of soft budget constraint 5 and financial crisis. We analyzed a few possible solutions for the current financial crisis and compare its effects on soft budget constraint appearance in the U.S. economy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Seifert 769 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Seifert 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Seifert 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Karel Janda, M.A., Ph.D. 7.94 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Michal Hlaváček, Ph.D. 8.63 MB