velikost textu

Produktivita práce v EU: Proč EU zaostává za USA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Produktivita práce v EU: Proč EU zaostává za USA
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Hana Přílepková
Vedoucí:
Prof. Ing. Luděk Urban, CSc.
Oponent:
prof. RNDr. František Turnovec, CSc.
Id práce:
72625
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Během 2. poloviny 90. let prošla EU podstatnou změnou. Po padesáti letech postupného dohánění USA dosáhl růst evropské produktivity v letech 1995-2005 pouze dvou třetin amerického růstu, což způsobilo, že úroveň evropské produktivity se propadla z 85 % na 76 % americké úrovně. Na agregátní úrovni můžeme z perspektivy růstového účetnictví přičíst zásadní podíl na zhoršení postavení EU vůči USA v 2. polovině 90. let poklesu růstu total factor productivity. Analýza dat za jednotlivá průmyslová odvětví ukazuje, že téměř celý rozdíl růstu total factor productivity USA oproti EU způsobil omezený počet odvětví vyrábějících nebo intenzivně využívajících informační a komunikační technologie. Na mikroekonomické úrovni pak v USA pozorujeme vyšší míru tržního experimentování, při němž se na rozdíl od EU pracovní síla přesunuje do nejproduktivnějších firem. Úspěch amerických firem při využívání informačních a komunikačních technologií je založen na nižší míře regulace amerických trhů, především trhu práce, jež umožňuje americkým firmám flexibilní změny organizační struktury.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT During second half of 1990s the European Union went through substantial change. After fifty years of gradual converging towards the US, in the period from 1995 to 2005 the European productivity growth attained only two thirds of American growth resulting in European productivity level falling from 85 % to 76 % of American level. From the growth accounting perspective the fundamental part of the EU deterioration vis-à-vis the US is on the aggregate level due to decrease of total factor productivity growth. Analysis of industry data reveals that almost the whole difference of the total factor productivity growth between the EU and US is concentrated into the limited number of ICT producing and intensively using industries. On the microeconomic level in the US is visible higher level of market experimentation whereas the workforce is shifting to the most productive firms. Success of American firms in ICT usage is based on lower regulation of American markets, especially labor market, which enables the firms to flexibly change internal organization structure.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Přílepková 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Přílepková 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Přílepková 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. Ing. Luděk Urban, CSc. 3.97 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. František Turnovec, CSc. 7.11 MB