velikost textu

Meranie Bankovej Efektivity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Meranie Bankovej Efektivity
Název v angličtině:
Measuring Bank Efficiency
Typ:
Diplomová práce
Autor:
PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.
Vedoucí:
PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Eva Michalíková, Ph.D.
Id práce:
72611
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Táto práca poskytuje empirický náhľad na metódy výpočtu efektívnej hranice v bankovníctve a citlivosť tejto metódy na zmeny v definícii špecifických parametrov použitých techník. Závery porovnania dvoch prístupov, stochastického odhadu efektívnej hranice (SFA) a deterministického odhadu obálkovou analýzou dát (DEA), sú podporené meta-regresnou časťou zahŕňajúcou 32 štúdií pre oblasť Spojených štátov Amerických a 14 štúdií tranzitívnych ekonomík. Medzi hlavné výsledky patrí zistenie, že odhady efektivity sú vysoko závislé na metodologickej štruktúre v zadaní, najväčšie rozdiely medzi odhadmi SFA a DEA nastávájú pri použití Fourierovej funkčnej špecifikácie a poradová korelácia medzi týmito metódami vzrastá so zvyšujúcim sa stupňom homogenity v dátach. Klasifikácia JEL C13, C61, G21, L25, P27 Kľúčové slová Bank Efficiency, Stochastic Frontier Approach, Data Envelopment Analysis, Meta-Regression Analysis E-mail autora zuzana.irsova@gmail.com E-mail vedúceho práce petr.jakubik@cnb.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis provides an empirical insight on the frontier efficiency estimation methods in banking and their sensitivity toward the change in definition of particular characteristics in the techniques used. The two methods, stochastic frontier approach (SFA) and deterministic data envelopment analysis (DEA) are compared over several variations, results of which are supported by the meta-regression part including 32 studies on the USA and 14 on the transitional countries. The main findings of this study include: the efficiency score is highly dependent on the methodological design, the largest variation in the estimated scores of SFA and DEA are due to Fourier-flexible functional form application, and the rank order correlation between these methods raises with an increase of the homogeneity degree in the sample. JEL Classification C13, C61, G21, L25, P27 Keywords Bank Efficiency, Stochastic Frontier Approach, Data Envelopment Analysis, Meta-Regression Analysis Author’s e-mail zuzana.irsova@gmail.com Supervisor’s e-mail petr.jakubik@cnb.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D. 7.05 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. 123 kB