velikost textu

Manažerské kompetence jako základní předpoklady pro výkon funkce manažera

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Manažerské kompetence jako základní předpoklady pro výkon funkce manažera
Název v angličtině:
Managerial competences as basic conditions for managers
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jiřina Hloušková
Oponenti:
RNDr. Jan Žufan, Ph.D.
doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.
Id práce:
72453
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANDR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
28. 4. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce se zabývá manažerskými kompetencemi jako základním předpokladem pro úspěšný výkon funkce manažera. Vychází z předpokladu, že pro efektivní řízení jsou rozhodující sociálně psychologické aspekty managementu. Práce je zaměřena i na objasnění terminologického pojetí pojmu kompetence i na počátky kompetenčního přístupu. Na rozdíl od mnoha jiných profesí při manažerské práci neexistuje jednoznačná shoda v tom, které schopnosti musí manažer mít, aby ji vykonával dobře. Efektivnost práce manažera je posuzována podle obrovského množství hledisek a výběr kritérií je daleko širší, než při práci specialistů. Neexistuje přesná specifikace, kdo se může stát manažerem a ani jaké vzdělání k výkonu funkce potřebuje. Proto jsou v práci zmiňované kompetence, které nejsou vázány na konkrétní místo či úkol, ale mohou být garantem dobrého výkonu v mnoha profesích, v různých organizacích a dokáží odlišit nadprůměrné manažery od průměrných. Klíčové kompetence představují soubor znalostí, dovedností a postojů, které přesahují konkrétní oborové poznatky a umožňují jejich efektivní využití. Tyto kompetence jsou požadovány pro téměř všechna pracovní zařazení a umožňují člověku, aby správně využíval a dále rozšiřoval své konkrétní dovednosti a znalosti zaměřené na určitý obor. Manažerské kompetence nevznikají jmenováním nebo volbou manažera, ale jsou průsečíkem vnitřních a vnějších vlivů, které vedle manažerovi způsobilosti a předpokladů determinují prostor pro jejich působení. Některé vlivy může manažer svým působením usměrňovat nebo rozvíjet a naopak, některé vlivy relativně neměnné jsou dány vnějšími institucemi. Ekonomové považují za nejdůležitější schopnosti analytické a finanční. Technici preferují technické nebo technologické aspekty a tak vnímají i své spolupracovníky. Zvládání sebe sama, porozumění sobě, ale také jiným lidem je bráno jako něco okrajového, nevýznamného.
Abstract v angličtině:
This work deals with managerial competencies as a basic prerequisite for successful performance of the function of a manager. This is based on the assumption that socio-psychological aspects of management are critical for effective leadership. This work aims to clarify the terminological interpretation of the term competence and on the origins of the competence approach. Unlike many other professions, in managerial work there is no clear agreement about what abilities a manager must have in order to carry it out effectively. The effectiveness of a manager’s work is judged from a huge number of points of view and the range of criteria is far wider than for specialist work. There are no precise specifications for who can become a manager nor do they require any vocational training to carry out this function. For this reason the competencies mentioned in this assignment are not bound to a specific position or task, but which can be a guarantee of good performance in many professions, in various organisations and can differentiate above-average managers from the average. The key competencies form a set of knowledge, skills and attitudes which goes beyond specific professional knowledge and enables their effective exploitation. These competencies are required for almost all working levels and enable a person to fully exploit and further expand their specific skills and knowledge, focused on a particular field. Managerial competencies do not come from the appointment or choice of a manager, but are an intersection of internal and external influences which, along with fitness for management and expectations, are determined by the scope for them to take effect. A manager can shape or develop some influences through his work and, in contrast, some relatively unalterable influences are set by external institutions. Economists consider analytical and financial abilities to be the most important.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiřina Hloušková 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiřina Hloušková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiřina Hloušková 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Žufan, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Milan Beneš, Dr. 60 kB