velikost textu

Tlumočení znakového jazyka na vysokých školách v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tlumočení znakového jazyka na vysokých školách v České republice
Název v angličtině:
Sign language interpreting at universities in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniela Tesaříková
Vedoucí:
Mgr. Naďa Hynková Dingová
Oponent:
PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Id práce:
72342
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tlumočník českého znakového jazyka, znakový jazyk, tlumočení, neslyšící student, univerzita, centrum pro pomoc studentům se specifickými potřebami, zákon
Klíčová slova v angličtině:
interpreter of Czech Sign Language, sign language, interpretation, deaf student, university, Centre for Students with special needs, law.
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce s názvem „Tlumočení znakového jazyka na vysokých školách v České republice“ se zabývá zmapováním současné situace v zajišťování tlumočníků na vysokých školách, popisuje způsoby zajištění a problémy, na které odpovědná centra narážejí. Práce je spíše formálně rozdělena do dvou částí. První, teoretická část popisuje legislativní ukotvení tlumočnické profese v platných zákonech České republiky, dále se zaměřuje na zpracování přehledu servisních pracovišť, která v současné době poskytují služby zdravotně znevýhodněným studentům na jednotlivých vysokých školách s důrazem na poskytování tlumočnických služeb studentům a nakonec na dva vysokoškolské obory, které jsou určeny především neslyšícím studentům a tlumočení je samozřejmostí. Druhá část je praktická a zahrnuje výzkum, který byl zpracováván pomocí dotazníkového šetření. Výzkum se zaměřuje na názory neslyšících studentů vysokých škol na úroveň poskytovaného tlumočení a jejich vlastní zkušenosti a názory na tlumočení zajištěné v průběhu studia. Výsledky výzkumu jsou v práci popsány a doplněny o návrhy řešení zjištěných problematických situací. Klíčová slova: tlumočník českého znakového jazyka, znakový jazyk, tlumočení, neslyšící student, univerzita, centrum pro pomoc studentům se specifickými potřebami, zákon.
Abstract v angličtině:
Annotation The Bachelor’s thesis “Interpreting for the Deaf at Czech Universities” maps out the current situation of providing interpreters at universities, and it describes ways of providing and problems encountered by responsible support centres. It consists of two parts. The first part is theoretical and it describes legislative measures concerning interpreters in the operative legislation in the Czech Republic, it further gives an overview of support centres assisting students with disabilities at individual universities which stress providing interpreting services to students, and it finally focuses on two university programmes of study intended primarily for deaf students where interpreting is taken for granted. The second part is practical and it includes research conducted as a questionnaire inquiry. The research focuses on opinions of deaf university students about the level of provided interpreting and their personal experiences with and opinions about interpreting provided during their studies. The thesis describes the results of the research and adds suggestions about possible solutions to the given problematic situations. Keywords: Czech sign language interpreter, sign language, interpreting, deaf students, university, support centre for students with special needs, legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniela Tesaříková 7.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Daniela Tesaříková 110.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniela Tesaříková 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniela Tesaříková 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Naďa Hynková Dingová 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Romana Petráňová, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 324 kB