velikost textu

Rybářství v České republice v kontextu strukturální politiky EU s důrazem na využití prostředků fondu FIFG

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rybářství v České republice v kontextu strukturální politiky EU s důrazem na využití prostředků fondu FIFG
Název v angličtině:
Fisheries in the Czech Republic in the context of EU structural policy with emphasis on use of financial instruments from the FIFG Structural Fund
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Miriam Brožová
Vedoucí:
Prof. Ing. Luděk Urban, CSc.
Oponent:
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Id práce:
72286
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Západoevropská studia (ZES)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce „Rybářství v České republice v kontextu strukturální politiky EU s důrazem na využití prostředků fondu FIFG“ se věnuje problematice rybářského odvětví, a to jak z českého, tak z evropského hlediska. Práce detailněji mapuje období let 2004 až 2006, kdy bylo možné čerpat finanční prostředky ze strukturálního fondu Finanční nástroj pro podporu rybolovu. Práce je členěna do šesti částí. Nejprve je nastíněn význam rybářství v Evropské unii, na který navazuje problematika Společné rybářské politiky. Stručně je zhodnoceno postavení rybářství v České republice a jsou popsány nástroje, ze kterých bylo a je možné čerpat finanční pomoc pro české rybářství. Jde o fondy EAGGF, FIFG a EFF a program SAPARD. Následuje kapitola analyzující financování rybářských aktivit v ČR po vstupu do EU prostřednictvím fondu FIFG. Diplomová práce se také okrajově zabývá podporou českého rybářství v programovacím období 2007–2013. Výsledky práce jsou doplněny tabulkami a grafy a slovně okomentovány.
Abstract v angličtině:
Diploma thesis “Fisheries in the Czech Republic in the context of EU structural policy with emphasis on use of financial instruments from the FIFG Structural Fund” deals with the fisheries sector from the point of view of both the European Union and the Czech Republic. It is focused on the period 2004–2006 when allocations from the Financial Instrument for Fisheries Guidance were available for the Czech fishery. The thesis is divided into five parts. First of them is concentrated on the importance of fisheries in the European Union. Next part is focused on the sphere of the Common Fisheries Policy. After it, a description of the situation in the Czech fishery and a brief description of the Funds which can be used for financial support for the Czech fishery follows. These are EAGGF, FIFG and EFF Funds and the Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD). Other part is dedicated to the analysis of financing Czech fishery after accession to the European Union through the FIFG Structural Fund. Additionally, the thesis reports Czech fisheries funding during the current programming period 2007-2013. The results are supplemented with annotative tables and graphs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miriam Brožová 888 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miriam Brožová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miriam Brožová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. Ing. Luděk Urban, CSc. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 110 kB