velikost textu

Kim Il-song - kult osobnosti a ideologie Čučche

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kim Il-song - kult osobnosti a ideologie Čučche
Název v angličtině:
Kim Il-song - personal cult and Juche ideology
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Vichterajová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Id práce:
72175
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Koreanistika (KO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá kultem osobnosti Kim Il-snga a projevy tohoto kultu v KLDR. Některé politické a společenské zvyklosti na území Severní Koreje v době vlády Kim Il-snga vedly k tomu, že se jeho kult osobnosti rozšířil po celé zemi a hlavně, že se na dlouhá desetiletí v KLDR udržel. Kult osobnosti Kim Il-snga se začal formovat po jeho návratu do Koreje, po skončení japonské okupace, kdy byl SSSR dosazen na post vůdce Severní Koreje. Postupem času se tento kult osobnosti začal šířit i na ostatní členy dynastie Kimů, nejvíce na jeho syna Kim Čng-ila. Hlavním důvodem tohoto rozšiřování kultu osobnosti i na ostatní příslušníky rodu bylo ospravedlnění předávání moci z otce na syna. V práci jsem se také pokusila o charakteristiku severokorejského režimu, který vyvinul důmyslnou strategii pro udržení moci. Nejdůležitějšími nástroji severokorejského režimu je již zmíněný kult osobnosti. Neméně důležité je sociální uspořádání závislé na míře loajality k vůdci, sociální kontrola a všudypřítomná propaganda. Větší část práce se věnuje Kim Il-sngově ideologii čučche, která měla důležitou roli při upevňování a dlouhodobém držení jeho moci, a pronikání čučche do všech oblastí života, zejména se zaměřím na dopad v ekonomické sféře KLDR.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with the personality cult of Kim Il-sng and speeches of this cult in the DPRK. Some political and social customs in the territory of North Korea during the reign of Kim Il-sng led to the fact that his personality cult spread throughout the country and especially that for decades kept in the DPRK. Personality cult of Kim Il-sng began to form after his return to Korea after the Japanese occupation, when he was appointed by USSR to the position of the leader of North Korea. Over time, this cult of personality began to spread to other members of Kim´s dynasty, mostly to his son Kim Jong-il. The main reason for the expansion of the cult of personality to other family members was to justify the transfer of power from father to son. In my work I also tried to characterize the North Korean regime, which developed a sophisticated strategy for maintaining power. The most important instruments of the North Korean regime is already referred to the cult of personality. Equally important is the social structure dependent on the degree of loyalty to the leader, social control, and pervasive propaganda. The larger part of my thesis is devoted to Kim Il-sng´s Juche ideology, which had an important role in strengthening and longterm holding of his power, and penetration of Juche in all fields of life, particularly the focus on the impact of North Korea in the economic sphere.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Vichterajová 893 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Vichterajová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Vichterajová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 25 kB