velikost textu

Sun Simiao – život nesmrtelného

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sun Simiao – život nesmrtelného
Název v angličtině:
Sun Simiao – life of an immortal
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Švarný
Vedoucí:
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Oponent:
Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Id práce:
72145
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Sinologie (TJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Čína (dynastie Tang), hagiografie, poustevnictví, taoismus, nesmrtelní, intelektu-ální život, myšlení čínské
Klíčová slova v angličtině:
China (Tang dynasty), hagiography, recluses, Taoism, immortals, intellectual life, Chinese thoughts
Abstrakt:
Sun Simiao – život nesmrtelného : Abstrakt Tato práce zpracovává tradiční vnímání významného tangského lékaře a alchymisty Sun Simiaa 孫思 邈 (581-682), které zkoumá skrze jeho životopis z taoistické sbírky hagiografií Xuxianzhuan 續仙傳 z desátého století. Rozbor životopisu zahajuje analýza nejstarších pramenů k Sun Simiaovu životopisu, která navazuje na práci N. Sivina, kterou celkově zpřehledňuje, v některých místech doplňuje a podrobuje kritickému přezkoumání. V samotném rozboru životopisu se pak práce zaměřuje na archetypální kategorie, ke kterým byl Sun Simiao přiřazován, tj. učenci v ústraní, mistři metod a technik a nesmrtelní. Nejdříve je srovnávána struktura Sunova životopisu s běžnou strukturou biografií příkladných úředníků. U zkoumaných kategorií jsou poté vybírány jednotlivé pasáže, které odpovídají dané kategorii, a na nich je dále zkoumáno, do jaké míry odráží Sun Simiaův životopis spíše obecnější vnímání dané kategorie než skutečný život Sun Simiaa, nebo alespoň to, co o něm z dostupných pramenů víme. Na závěr opouští práce Sunovi životopisy a rozšiřuje téma o stručný nástin dalšího vývoje jeho role a vnímání v rámci taoismu. Klíčová slova: Čína (dynastie Tang), hagiografie, poustevnictví, taoismus, nesmrtelní, intelektu-ální život, myšlení čínské
Abstract v angličtině:
Sun Simiao – life of an immortal : Abstract This thesis studies the traditional perception on an important Chinese Tang dynasty physician and alchemist Sun Simiao 孫思邈 (581-682), which is examined on his biography from the tenth century Taoist collection of hagiographies Xuxianzhuan 續仙傳. The study begins through an analysis of the oldest available sources of the biography of Sun Simiao. This analysis can build upon the work of N. Sivin, summarize it, add some details if needed and approach it with a critical attitude. The study of Sun's biography focuses on the archetypal categories which were connected to him, such as recluses, masters of methods and immortals. First the structure of his biography is compared with the usual structure of biographies of exemplary officials. Then parts of the biography that correspond to each category are chosen. On their basis the extent to which the biography of Sun Simiao represents only a characterisation of the given category or truly reflects the real his real life, or at least what we know about his life from the available sources. In the end the later development of Sun Simiao's traditional Taoist perception is briefly outlined providing a broader perspective of the main subject. Keywords: China (Tang dynasty), hagiography, recluses, Taoism, immortals, intellectual life, Chinese thoughts
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Švarný 2.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michal Švarný 437 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Švarný 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Švarný 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB
Stáhnout Errata Bc. Michal Švarný 39 kB