velikost textu

Diplomatická jednání jako platforma pro prezentaci etických názorů v textu Yanzi chunqiu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diplomatická jednání jako platforma pro prezentaci etických názorů v textu Yanzi chunqiu
Název v angličtině:
Diplomatic missions as an opportunity for presentation of ethical views in the Yanzi chunqiu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Linda Ringlová
Vedoucí:
Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. David Sehnal
Id práce:
72141
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Mongolistika — Sinologie (MONGSIN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Yanzi Chunqiu, Letopisy pana Yana, Yan Ying, Chunqiu, 6. stolení př. n. l., období Letopisů, diplomatický styk, etické názory
Klíčová slova v angličtině:
Yanzi Chunqiu, Annals of Mister Yan, Yan Ying, Chunqiu, 6th century BC, Spring and Autumn period, diplomatic realations, etical opinions
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá diplomatickými styky v období Chunqiu neboli Letopisů. Předkládá popis průběhu diplomatických setkání, jak je popisuje spis Zhouli. Za hlavní pramen si bere starověký text Yanzi Chunqiu - Letopisy pana Yana. Předkládá informace o osobnosti Yan Yinga, což byl hodnostář ve státě Qi v 6. století př. n. l., dále o textu samotném, včetně historie, autenticity a další problematiky. Uvádí vlastní překlad epizod, které se týkají diplomatického styku. Pro porovnání uvádí epizody spisu Zuo Zhuan, ve kterých vystupuje Yan Ying. Na základě přehledu politické situace tehdejší doby hodnotí, zda epizody, popisující diplomatická setkání s uvedenými státy mohou odpovídat realitě doby. V závěru shrnuje, zda se názory, vyřčené během diplomatických setkání, liší od ostatních epizod.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with diplomatic relations in the Chunqiu period or the Spring and Autumn period. It introduces characterization of process of diplomatic meeting, how they are described in the text of the Zhouli. As a main source it uses early chinese text of the Yanzi chunqiu - Annals of Mister Yan. It gives information about a personage of Yan Ying - a minister in the state of Qi in the 6th century BC, as well as about the text itself, including history, authenticity and other questions. It presents own translations of episodes concerning diplomatic relations. For a comparison it presents episodes from the text of Zuo Zhuan, in which we can find Yan Ying. Based on a summary of political situation of this period it resumes, how could episodes of diplomatic meetings correspond to reality of this period. As a result it summarize, how opinions claimed during diplomatic meetings could differ from other episodes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Linda Ringlová 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Linda Ringlová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Linda Ringlová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Sehnal 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. 34 kB