velikost textu

Molekulární analýza rezistenčního genu vga(A)LC - identifikace klíčových aminokyselinových zbytků.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulární analýza rezistenčního genu vga(A)LC - identifikace klíčových aminokyselinových zbytků.
Název v angličtině:
Molecular analysis of resistance gene vga(A)LC identification of key aminoacid residues.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Kroová
Vedoucí:
Mgr. Lucie Najmanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D.
Id práce:
71989
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Mikrobiologie (NMIKRO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Staphylococcus, koaguláza negativní stafylokoky, makrolidy, linkosamidy, streptograminy, ABC-transportéry, Vga proteiny, rezistenční determinanta vga(A)LC
Klíčová slova v angličtině:
Staphylococcus, coagulase-negative staphylococci, macrolides, lincosamides, streptogramins, ABC-transporters, Vga proteins, vga(A)LC resistance determinant
Abstrakt:
Protein Vga(A) udílí stafylokokům rezistenci ke streptograminům A. Nedávno objevený protein Vga(A)LC se od proteinu Vga(A) liší jen 7 aminokyselinovými zbytky, nicméně tato diference je dostačující k posunu jeho substrátové specifity směrem k linkosamidům. Čtveřice těchto aminokyselin v centrální části proteinu (LGAG u Vga(A) a SVTS u Vga(A)LC) byla detekována jako rozhodující pro určení substrátové specifity. V rámci této diplomové práce bylo v genu vga(A)LC navrženo 5 variant bodových mutací za účelem zjištění podílu jednotlivých aminokyselin z výše zmíněné čtveřice na určení substrátové specifity proteinu. Mutace byly připraveny ve vektoru pGEM®-T a klonovány do kyvadlového vektoru pRB374. Připravené konstrukty byly elektroporací transformovány do citlivého kmene Staphylococcus aureus RN4220 a agarovou diluční metodou byly stanoveny hodnoty minimální inhibiční koncentrace (MIC) pro linkomycin, klindamycin a pristinamycin IIA. U jedné z mutací nebyla transformace úspěšná. Výsledky stanovení MIC pro čtyři zbylé mutace neumožňují jednoznačně stanovit podíl jednotlivých aminokyselin na určení substrátové specifity. Bylo zjištěno, že dvě aminokyseliny jsou důležité. Předpokládáme přípravu dalších mutací.
Abstract v angličtině:
Protein Vga(A) gives staphylococci resistance to streptogramins A. The recently discovered protein Vga(A)LC differs from Vga(A) only by 7 amino acid residues, but this difference is sufficient for shift of its substrate specificity towards lincosamides. The group of four amino acids in the central part of protein (LGAG in Vga(A) and SVTS in Vga(A)LC) was detected to be crucial for the substrate specificity. In this diploma thesis 5 alternativesets of vga(A)LC gene point mutations were prepared in order to determine the impact of individual amino acids of the aforementioned group on the resistance phenotype. Mutations were prepared in vector pGEM®-T and cloned into shuttle vector pRB374. The prepared constructs were transformed by electroporation into the sensitive strain of Staphylococcus aureus RN4220 and values of minimum inhibitory concentration (MIC) were measured for lincomycin, clindamycin and pristinamycin IIA by the agar dilution method. The transformation was not successful in one of the mutations. Results of setting MIC for the remaining four mutations do not make it possible to specify uniquely the ratio of individual amino acids for determining substrate specificity. Two of the amino acids were found to be important. We anticipate preparation of more mutations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Kroová 2.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Kroová 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Kroová 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Najmanová, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc. 81 kB