velikost textu

Kvalita života jedince se změněnou motorikou po úrazu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života jedince se změněnou motorikou po úrazu
Název v angličtině:
Quality of life of an individual with changed motion ability after an injury
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Eva Sčotková
Vedoucí:
PhDr. Michaela Schneiderová
Oponenti:
Mgr. Bohuslava Věchtová
Mgr. Ondřej Němeček
Id práce:
71949
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Eva Sčotková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života jedince se změněnou motorikou po úrazu Vedoucí práce: Mgr. Michaela Schneiderová Počet stran: 94 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: handicap, kvalita, života, psychická adaptace, bariéry, životní hodnoty, zdravotní problematika, sociální problematika, bio-psycho-sociální potřeby, spirituální potřeby, stres Ve své práci jsem zaměřila na jedince po transverzální míšní lézi v oblasti hrudní páteře. Pomocí cílených rozhovorů jsem zjišťovala kvalitu života po úrazu. Otázky byly kladeny všem stejné, do rozhovoru jsem nezasahovala, nechala jsem respondenty volně hovořit a použila jsem pouze informace, které byly důležité pro moji práci. Informace se týkaly adaptace na handicap po pěti letech od úrazu, životních hodnot a změn v preferenci, kvality života, problémů, které je společensky limitují a integrace do pracovního procesu. Zjištěné informace jsem zpracovala formou kazuistik. Každá kazuistika obsahuje 9 otázek. Dotazováni byli čtyři muži a čtyři ženy. V teoretické části práce jsem se zaměřila na oblasti, které jsou narušeny nově vzniklým handicapem. Je to oblast uspokojování bio-psycho- sociálních a spirituálních potřeb člověka.
Abstract v angličtině:
Annotation Key words: handicap, quality of life, mental adaptation, barriers, life values, issues of health, social issues, bio-psychosocial needs, spiritual needs, stress. In my thesis I focus on individuals after transversal spinal lesion in the sphere of pectoral spine. With the help of structured interviews I tried to find out about the quality of life after the injury. All people questioned were asked the same questions. I did not interrupt the informants. I let them speak spontaneously. I used only the information important for my work. I focused on adaptation to the handicap after five years the since the injury happened, life values, and changes of preferences, quality of life, troubles that mean their social limitation and integration to the work process. The information elicited from the interviews is presented in the form of casuistries. Each casuistry contains nine questions. I asked four men and four women. In the theoretical part I focus on areas that are disturbed by the newly existing handicap. This means the area of satiation bio-psychosocial and spiritual human needs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eva Sčotková 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Eva Sčotková 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Eva Sčotková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Schneiderová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bohuslava Věchtová 1.15 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Němeček 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.26 MB