velikost textu

Komplexní péče o klienty se střevními derivačními stomiemi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komplexní péče o klienty se střevními derivačními stomiemi
Název v angličtině:
Complex caring for patients with ostomy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Pazderová
Vedoucí:
PhDr. Michaela Schneiderová
Oponenti:
Bc. Eva Langrová
MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.
Id práce:
71944
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Eva Pazderová Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav sociálního lékařství Název práce: Komplexní péče o klienty se střevními derivačními stomiemi Vedoucí práce: Mgr. Michaela Schneiderová Počet stran: 118 Počet příloh: 12 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: stomie, kolostomie, ileostomie, stomické pomůcky, ošetřování stomie, péče o stomika, ošetřovatelská péče, kluby stomiků, stomik, pacient, stomasestra, rodina Bakalářská práce pojednává o komplexní péči o klienty se střevními derivačními stomiemi. V úvodní části jsou zařazeny teoretické poznatky k dané problematice, empirická část byla zpracována na základě zjištěných a vyhodnocených údajů provedeného výzkumného šetření. Sledována byla kvalita péče multidisciplinárních zdravotnických týmu při ošetřování klientů s tímto druhem onemocnění. V dílčích parametrech byla mapována psychosociální opora stomiků a dopad omezujících faktorů, provázejících každodenní život po založení stomie.
Abstract v angličtině:
Annotation Bachaleors thesis deals with complex care of clients with intestinal derivational stomies. In the exordium the theoretical knowledge to given questions is introduced, the empirical part was processed upon an identified and evaluated data of the realized research. The quality of care of multidisciplinar medical teams was monitored during attendance of clients with this kind of disorder. In subparameters the psychosocial support of clients with stomy was surveyed as well as the influence of restrictive factors incidental to their everyday life after stomy disposition.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Pazderová 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Pazderová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Pazderová 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Schneiderová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Eva Langrová 1.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. 742 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.15 MB