velikost textu

Domácí násilí na ženách - pohled týraných žen a možnosti řešení jejich situace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Domácí násilí na ženách - pohled týraných žen a možnosti řešení jejich situace
Název v angličtině:
Domestic violence on women - the point of view of mistreated women and possible solution to their situation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Marie Vaculová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponenti:
MUDr. David Skorunka, Ph.D.
Mgr. Michaela Votroubková
Id práce:
71943
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Marie Vaculová Instituce: Ústav sociálního lékařství LFUK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Domácí násilí na ženách – pohled týraných žen a možnosti řešení jejich situace. Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 156 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: Domácí násilí, rodina, partner, oběť, agresor, týraná žena, krizová situace, pomoc, prevence, spolupráce, azylový dům. Bakalářská práce, „Domácí násilí na ženách – pohled týraných žen a možnosti řešení jejich situace,“ se ve svoji teoretické části zabývá komplexní problematikou domácího násilí uvnitř rodin a možnostmi pomoci ženám, jeho obětem. Podává základní informace o domácím násilí, jeho příčinách, formách, dynamice i důsledcích. Významnou částí se bakalářská práce zaměřuje na nutnost profesionálního přístupu a postupu zdravotnického lékařského i nelékařského personálu v procesu interdisciplinární spolupráce k obětem domácího násilí. Bakalářská práce se ve svoji výzkumné části snaží proniknout do problematiky domácího násilí z pohledu pěti týraných žen, ukrývajících se v azylovém domě. Pomocí narativního interview, zaznamenává jejich životní osudy a zmapovává způsoby, jakými se ony samy snaží svoji situaci řešit. Výzkumné šetření dále hledá odpovědi na otázky, proč se některé ženy z azylového domu chtějí opět vrátit k agresivnímu partnerovi a z jakých rozhodnutí jiné ženy volí možnost definitivního odchodu od partnera a co ženy k těmto rozhodnutím vede.
Abstract v angličtině:
Annotation Keywords: Domestic violence, family, victim, agressor, maltreated voman, cisis situation, help, prezent aquisition, cooperation, sanctuary house. Bachelor thesis, „Domestic violence on women – the point of view of mistreated women and possible solutions to their situation,“ deals with the complexity of domestic violence in families and possible ways to help women victims. Brings basic information about domestic violence, its causes, forms, dynamics and consequences. Great part of the thesis is commited to the need of professional approach and methods of sanitary medical and non-medical personel in process of multidisciplinary cooperation towards victims of domestic violence. Bachelor thesis in its research part tries to see the domestic violence from the point of view of the five mistreated women, seeking sanctuary in sanctuary house. Through narrative interview it describes their life’s destiny and maps the ways they use to solve their situation.The research then tries to find the answers to questions like why do some of the women from sancuary houses want to return to their agressive parters, why other women choose to make leaving the partner a definitive solution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Vaculová 2.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Vaculová 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Vaculová 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. David Skorunka, Ph.D. 433 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Votroubková 2.24 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.22 MB