velikost textu

Zdravotnické operační středisko středočeského kraje. Systém práce, specifika a její náročnost pro zdravotní sestru dispečerku.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdravotnické operační středisko středočeského kraje. Systém práce, specifika a její náročnost pro zdravotní sestru dispečerku.
Název v angličtině:
Health operations center of central bohemia. The system of work, specifications, and it´s intensity for a nurse operator
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Myslivcová, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Věra Zemanová
Oponenti:
MUDr. Jiří Mašek
Bc. Zuzana Klicperová
Id práce:
71927
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Klára Fišerová DiS Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Zdravotnické operační středisko. Systém práce, specifika a její náročnost pro zdravotní sestru dispečerku. Vedoucí práce: Mgr. Věra Zemanová Počet stran: 107 Počet příloh: 10 Počet titulů použité literatury: 10 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: Zdravotnické operační středisko, zdravotnická záchranná služba, zdravotnický operátor, psychická náročnost, stres, komunikace, tísňová výzva, tísňová linka, integrovaný záchranný systém. Bakalářská práce se snaží představit zdravotnické operační středisko v systému zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, jeho specifika a značný význam pro zdravotnickou záchrannou službu, jako celek. Dále ozřejmit a přiblížit profesi samotného zdravotního dispečera, poukázat na náplň práce, popsat jednotlivé profesní výkony a pokusit se analyzovat psychickou náročnost pojící se s tímto povoláním. Těžiště práce tvoří výzkumné šetření míry náročnosti profese zdravotnického dispečera. Cílem je zmapovat psychicky náročné situace pojící se s tímto povoláním a stanovit ty nejobtížnější tak, jak je vidí samotní operátoři zdravotnických operačních středisek. Výzkumný vzorek reprezentují téměř všichni operátoři Středočeského kraje, tedy střední zdravotničtí pracovníci.
Abstract v angličtině:
Annotation Author: Fišerová Klára DiS Department: Institute of social medicine Charles University in Prague Faculty of medicine in Hradec Králové. Department ofnursing. Title of thesis: Health Operations Center. The system of work, specifications, and It´s intensity for a nurse operator. Consultant: Mgr. Věra Zemanová Number of pages: 107 Number of appendices: 10 Number of literature items used: 10 Session: 2009 Key words: Medical operations center, emergency medical servises, medical operator, psychologically difficult, stress, communnication, emergency call, emergency line, integrated rescue system. This bachelor´s thesis presents medical operations center in the emergency medical service in Central Bohemia. Its specifics and considerable sense for rescue service as a whole. Furthermore, to illustrate the proffesion of medical operators and to demonstrate their work with its various elemental operations. This bachleor´s thesis also wants to analyse the psychological demands of this occupation. The key part of this bachleor´s thesis is to study the heftiness of the medical operator´s proffesion. The goal is to locate the psychologically difficult situations of this occupation and set the most difficult ones according to medical operators in medical operations center. The experimental group includes almost all medical operators of Central Bohemia, i.e. middle medical staff.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Myslivcová, DiS. 641 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Myslivcová, DiS. 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Myslivcová, DiS. 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Věra Zemanová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jiří Mašek 807 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Zuzana Klicperová 1.47 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.18 MB