text size

Život s peritoneálním katétrem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Život s peritoneálním katétrem
Titile (in english):
Life with the perithoneal cathetr
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Pavlína Šedivá, DiS.
Supervisor:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Opponents:
Bc. Karel Šauer
PhDr. Michaela Schneiderová
Thesis Id:
71917
Faculty:
Faculty of Medicine in Hradec Králové (LFHK)
Department:
Department of Social Medicine (15-190)
Study programm:
Nursing (B5341)
Study branch:
General Nurse (VSESES)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
15/06/2009
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
ANOTACE Autor: Pavlína Šedivá Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Život s peritoneálním katétrem Vedoucí práce: PhDr. Mariana Bažantová Počet stran: 75 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: peritoneální katétr, peritoneální dialýza, edukace, psychosociální problematika, kvalita života, informovanost, rozhovory Bakalářská práce pojednává o kvalitě života nemocného s peritoneálním katétrem. Ukazatelů pro hodnocení kvalitního života je mnoho, já jsem se zabývala rodinným prostředí, možností chodit do práce, cestovat, věnovat se svým zálibám a vlastním definováním kvality života. Zde je nutné přihlédnout, jaký život žil nemocný před zahájením dialyzačního léčení a jaká je jeho osobnost. Těžiště práce tvoří výzkum založený na kvalitativní analýze semistrukturovaných rozhovorů. Zkoumaný vzorek tvoří 6 nemocných v programu PD různého věku, pohlaví a délky dialyzačního léčení. Rozhovory byly prováděny na interním oddělení VFN Strahov. Pomocí otevřeného kódování vznikly kategorie, které popisovaly problematiku přijetí života s peritoneálním katétrem v oblasti příčiny onemocnění, dialyzační léčby, manipulací s katétrem, průběhem PD a hodnocením kvality života. Součástí práce jsou doslovně přepsané rozhovory s jednotlivými respondenty.
Abstract:
Annotation This bachelor thesis deals with life quality of patient with peritoneal catheter. Several indicators for life quality evaluation were used: Family environment, possibility to be employed, travelling, hobbies, and own definition of the life quality. It is necessary to consider the patient's life before starting the dialysis treatmentand his personality The emphasis of this thesis is based upon survey which is based on qualitative analysis of semi-structured interviews.The explored sample consisted of 6 diseased patients under PD program of various age, sex and duration of dialysis treatment.Empiric chapter is focused on problematic of life acceptance with peritoneal catheter in the area of disease cause, dialysation treatment, catheter manipulation, PD progression, and life quality evaluation. The life is limited also in the area of employment and travelling possibilities, by reason of the everyday exchanges.. The thesis also consists of exactly re-written talks with individual patients.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Pavlína Šedivá, DiS. 1.12 MB
Download Abstract in czech Pavlína Šedivá, DiS. 126 kB
Download Abstract in english Pavlína Šedivá, DiS. 81 kB
Download Supervisor's review PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 163 kB
Download Opponent's review Bc. Karel Šauer 698 kB
Download Opponent's review PhDr. Michaela Schneiderová 1.09 MB
Download Defence's report 1.22 MB