velikost textu

Život s peritoneálním katétrem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Život s peritoneálním katétrem
Název v angličtině:
Life with the perithoneal cathetr
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Pavlína Šedivá, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Oponenti:
Bc. Karel Šauer
PhDr. Michaela Schneiderová
Id práce:
71917
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Pavlína Šedivá Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Život s peritoneálním katétrem Vedoucí práce: PhDr. Mariana Bažantová Počet stran: 75 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: peritoneální katétr, peritoneální dialýza, edukace, psychosociální problematika, kvalita života, informovanost, rozhovory Bakalářská práce pojednává o kvalitě života nemocného s peritoneálním katétrem. Ukazatelů pro hodnocení kvalitního života je mnoho, já jsem se zabývala rodinným prostředí, možností chodit do práce, cestovat, věnovat se svým zálibám a vlastním definováním kvality života. Zde je nutné přihlédnout, jaký život žil nemocný před zahájením dialyzačního léčení a jaká je jeho osobnost. Těžiště práce tvoří výzkum založený na kvalitativní analýze semistrukturovaných rozhovorů. Zkoumaný vzorek tvoří 6 nemocných v programu PD různého věku, pohlaví a délky dialyzačního léčení. Rozhovory byly prováděny na interním oddělení VFN Strahov. Pomocí otevřeného kódování vznikly kategorie, které popisovaly problematiku přijetí života s peritoneálním katétrem v oblasti příčiny onemocnění, dialyzační léčby, manipulací s katétrem, průběhem PD a hodnocením kvality života. Součástí práce jsou doslovně přepsané rozhovory s jednotlivými respondenty.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis deals with life quality of patient with peritoneal catheter. Several indicators for life quality evaluation were used: Family environment, possibility to be employed, travelling, hobbies, and own definition of the life quality. It is necessary to consider the patient's life before starting the dialysis treatmentand his personality The emphasis of this thesis is based upon survey which is based on qualitative analysis of semi-structured interviews.The explored sample consisted of 6 diseased patients under PD program of various age, sex and duration of dialysis treatment.Empiric chapter is focused on problematic of life acceptance with peritoneal catheter in the area of disease cause, dialysation treatment, catheter manipulation, PD progression, and life quality evaluation. The life is limited also in the area of employment and travelling possibilities, by reason of the everyday exchanges.. The thesis also consists of exactly re-written talks with individual patients.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavlína Šedivá, DiS. 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavlína Šedivá, DiS. 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavlína Šedivá, DiS. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Karel Šauer 698 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Schneiderová 1.09 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.22 MB