velikost textu

Vliv plicní lobektomie na aktivity denního života

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv plicní lobektomie na aktivity denního života
Název v angličtině:
Influence of Pulmonary Lobectomy on Activities of Daily Living
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Šárka Matulová
Vedoucí:
PhDr. Michaela Schneiderová
Oponenti:
PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Bc. Martina Oborníková
Id práce:
71911
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Šárka Matulová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Vliv plicní lobektomie na aktivity denního života Vedoucí práce: Mgr. Michaela Schneiderová Počet stran: 104 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: Aktivity denního života, ADL, plicní lobektomie Bakalářská práce je zaměřena na vliv plicní lobektomie na aktivity denního života. Teoretická část přibližuje obecně chirurgii plic a definuje jednotlivé aktivity denního života, potřebné pro klientův plnohodnotný návrat do běžného života. Těžiště práce tvoří kvantitativní (dotazníkové) šetření o vlivu plicní lobektomie na aktivity denního života v různém časovém rozmezí. Snaží se zmapovat náročnost návratu klientů k úplné soběstačnosti. Zkoumaný vzorek je tvořen 38 respondenty, kteří podstoupili plicní lobektomii a byli ošetřováni v Pardubické krajské nemocnici a.s.
Abstract v angličtině:
Annotation Key words: Activities of Daily Living, ADL, Pulmonary lobectomy Bachelor´s thesis is concentred to the influence of pulmonary lobectomy to activities of daily living. The theoretical part brings up in general the pulmonary surgery and defines the individual activities of daily life necessary for the client´s adequate reentry to ordinary life. The decision point of the thesis is composed by the quantitative analysis (questionnaire) about the influence of pulmonary lobectomy to activities of daily living in different time span. In aspires to map the severity of the clients to the complete self-sufficiency. The examined sample is formed by 38 informants who in the Pardubice Regional Hospital a.s. had to undergo the operation and were in nurse there.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Šárka Matulová 2.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Šárka Matulová 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Šárka Matulová 141 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Schneiderová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA 1.58 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Martina Oborníková 1.29 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.23 MB