velikost textu

Probace a mediace v trestní justici ze sociálně-pedagogického hlediska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Probace a mediace v trestní justici ze sociálně-pedagogického hlediska
Název v angličtině:
Probation and mediation in criminal justice from sociopedagogical standpoint
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Zuzana Hanincová
Oponenti:
doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Id práce:
71800
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika (PED)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
24. 4. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem rigorózní práce na téma Probace a mediace v trestní justici ze sociálněpedagogického hlediska je na základě teoretických podkladů z oblasti příčin delikvence mládeže, zákonů ale i stávajících metodik Probační a mediační služby popsat oblasti, které probační úředník při práci s mládeží musí znát, navrhnout vhodné způsoby práce s touto specifickou klientelou a pomocí vlastního výzkumu se mimo jiné pokusit o zhodnocení efektivity práce probačních pracovníků. Práce je teoreticky opřena o podstatné zákony, konkrétně o Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.) a o Zákon o Probační a mediační službě (257/2000 Sb.). V poslední kapitole je proveden analytický výzkum s klienty Probační a mediační služby ČR, který zkoumá vztahy mezi kriminálním chováním klientů a jejich charakteristikami. Výsledky výzkumu jsou konfrontovány s dostupnými údaji pro celou Českou republiku a je diskutován problém měření přínosů Probační a mediační služby ČR.
Abstract v angličtině:
The aim of rigorous thesis called Probation and mediation in criminal justice from socio-pedagogical standpoint is (on theoretical bases of the area of the causation of youth delinquency, laws and methodic of Probe and Mediation service) to describe areas which the probation worker who works with youth must know, to project relevant work-methods with these specific clients and to try to analyze and evaluate (based on own research) the efficiency of probation workers. The thesis concerns relevant laws, specifically Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.) and Zákon o Probační a mediační službě (257/2000 Sb.). In the last chapter there is presented the analytical research based on the real client data from Probe and Mediation service in the Czech Republic, which investigates links between criminal behavior of individuals and their characteristics. Results of the research are confronted with available general statistics for the Czech Republic and the problem of measuring social benefits from PMS is discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Hanincová 917 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Hanincová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Hanincová 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 73 kB