velikost textu

Jaderná elektrárna Temelín v krajinném, estetickém a kulturním kontextu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jaderná elektrárna Temelín v krajinném, estetickém a kulturním kontextu
Název v angličtině:
Nuclear powerplant Temelin from the scenic, estetic and cultorological point of view
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Jan Vávra, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
Id práce:
71786
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Kulturologie (KULT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
21. 4. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce se zabývá Jadernou elektrárnou Temelín a jejím estetickým, sociálním, kulturním a krajinným kontextem. Práce se dá rozdělit na teoretickou a praktickou v, cast. V teoretické části je defmováno estetické paradigma, velký důraz je kladen na kulturně-historickou podmíněnost estetického vnímání. To je doloženo vývojem evropské krajinomalby a některými důležitými filosofickými a estetickými přístupy. Estetickou problematiku následuje část věnovaná socio-kultumím a krajinným změnám českého venkova a tváře české krajiny ve 20. století. Tato část, zaměřená v především na jižní Cechy a oblast Vltavotýnska, se snaží uvést stavbu a vliv Jaderné elektrárny Temelín do sociálního a historického kontextu. Praktickou část otevírá geografický a demografický popis lokality, následovaný shrnutím vliVŮ Jaderné elektrárny Temelin na okolní krajinu. Dále práce shrnuje výsledky předchozích výzkumů, které jsou užitečné pro naši problematiku, a formuluje teorii a metodologii výzkumu, prováděného kvalitativním způsobem (formou rozhovoru). Závěrečná část zahrnuje výsledky a diskusi. Kromě výsledků výzkumu estetické percepce elektrárny je elektrárna a její vliv zasazen do širších souvislostí proměn českého venkova a krajiny.
Abstract v angličtině:
This paper deals with nuclear power plant Temelín and its aesthetical, social, cultural and landscape context. The power plant is located in South Bohemia, Czech Republic). Theoretical part of this paper begins with definition of aesthetical paradigm. Influence of history and culture is stressed here. History of europe landscape painting and some important chapters of philosophy and aesthetic are mentioned. Next part deals with social, cultural and landscape changes of Czech rural areas and whole landscape in 20th century. It is focused mainly on South Bohemia and Vltavotýnsko region to show social and historical context of nuclear powr plant Temelín, its construction and influence. Practical part of this paper begins with geographical and demographica! descritpion of chosen locality. It is followed hy summary of power plants influence on the landscape. Paper sums up results of previous studie s and defmes methodology and theory of the qualitative research. Final part contains results and discussion. Results of aesthetica1 perception of nuclear power plant are discussed and put into wider context of changes of Czech countryside and landscape.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Jan Vávra, Ph.D. 9.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Jan Vávra, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Jan Vávra, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloslav Lapka, CSc. 132 kB