velikost textu

Reoferetické a aferetické postupy pro odstranění cholesterolu a jejich dopad na imunitní systém

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reoferetické a aferetické postupy pro odstranění cholesterolu a jejich dopad na imunitní systém
Název v angličtině:
Cholesterol depletion using reopheretic and apheretic processes and impact of these methods on immune system
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ellen Dreslerová
Vedoucí:
doc. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Id práce:
71711
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
LDL-aferéza, hemoreoferéza, familierní hypercholesterolémie, ateroskléróza, endoglin
Klíčová slova v angličtině:
LDL-apheresis, haemorheopheresis, familial hypercholesterolaemia, atherosclerosis, endoglin
Abstrakt:
Abstrakt LDL-aferéza a hemoreoferéza patří mezi nejužívanější extrakorporální eliminační metody umožňující snižování hladin LDL cholesterolu u familierní hypercholesterolémie (FH). V případě selhání konzervativní terapie (farmakoterapie a režimová opatření) se pak stávají jedním z mála účinných a dostupných řešení klinického stavu s vysokou morbiditou i mortalitou. Vlastní intervence je nejčastěji sledována pomocí změn hladin složek plazmatických lipidů. V komplexním procesu aterogeneze ale nezastupitelnou roli hraje i imunitní systém se svými působky a předpokládá se, že parametry imunitního systému mohou přímo odrážet stav a progresi aterosklerózy u pacientů postižených FH. Cílem této práce bylo hodnocení hladin vybraných imunologických markerů (glykoprotein α-2- makroglobulin, IL-10, solubilní endoglin , solubilní apoptotický faktor sAPO-1/Fas a solubilní forma adhezivní molekuly P-selektinu) a jejich změny po LDL- aferéze a hemoreoferéze pomocí enzymoimunoanalýzy a imunonefelometrie. Zkoumaný soubor pacientů (celkem 12) zahrnoval 3 léčené hemoreoferézou 9 léčených LDL-aferézou. V hladinách solubilního endoglinu, sAPO-1/Fas a α-2-makroglobulinu byl zaznamenán významný pokles po provendení obou procedur. Pozorované změny mohou být zdrojem informace nejenom o účinnosti intervence ale také o případném zpomalení aterogeneze.
Abstract v angličtině:
Abstract LDL-apheresis and haemorheopheresis are the most frequent methods of extracorporeal ellimination methods used for lowering the LDL cholesterol in patients with familial hypercholesterolaemia (FH). In case of failure of conservative therapy (represented by pharmacotherapy and/or dietary regime) these methods reprensent the effective and accessible solution for the clinical status characterized by high morbidity and mortality as well. The lipid components are the most frequent observed markers for the effeciveness of intervention. However, immunity with its effector molecules plays also essential role and there is suppose, that could also reflect the state and progress of atherosclerosis in FH patients. The aim of this thesis was to evaluate the levels of selected immunological markers (plasmatic glykoprotein α-2-macroglobulin, IL-10, soluble endoglin, soluble apoptotic factor sAPO-Fas and soluble form of adhesive P-selectin) and their changes after LDL-apheresis and haemorheopheresis employing enzyme immunoanalysis and immuno nephelometry. Totally, 12 patients were involved in this study, 3 were treated by haemorheopheresis, the rest 9 received LDL-apheresis. As a results, significant decreases in serum levels of α-2- macroglobulin, soluble endoglin and sAPO-1/Fas were recorded. Observed changes of some markers could serve as a source of information not only about efficacy the intervention but also about the deceleration of atherosclerosis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ellen Dreslerová 662 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ellen Dreslerová 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ellen Dreslerová 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D. 1.61 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. 528 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Marie Nohýnková 762 kB