velikost textu

Imunoterapie karcinomu ovaria dendritickými buňkami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Imunoterapie karcinomu ovaria dendritickými buňkami
Název v angličtině:
Immunotherapy of ovarian carcinoma with dendritic cells
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Simona Partlová
Vedoucí:
Mgr. Daniela Rožková, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Eva Froňková, Ph.D.
Id práce:
71709
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dendritické buňky, imunoterapie, karcinom ovaria, maturační agens, apoptotické buňky, polyI:C, specifická lymfocytární odpověď
Klíčová slova v angličtině:
dendritic cells, immunotherapy, ovarian carcinoma, maturation agens, apoptotic cells, polyI:C, specific lymphocyte response
Abstrakt:
ABSTRAKT Imunoterapie karcinomu ovaria dendritickými buňkami Protinádorová imunoterapie je léčebná strategie zaměřená na vyvolání a udržení imunitních odpovědí proti nádorovým buňkám. V naší práci jsme se zaměřili na imunoterapii ovariálního karcinomu, neboť je jedním z nejběžnějších gynekologických nádorových onemocnění u žen, vyznačující se špatnou prognózou a vysokou mortalitou. Principem imunoterapie je příprava dendritických buněk (DC) z monocytů izolovaných z periferní krve pacienta, které jsou následně pulsovány ozářenými buňkami alogenní linie ovariálního karcinomu. Tyto nezralé pulsované DC jsou poté maturovány a následně kokultivovány s autologními T lymfocyty. Cílem práce bylo prokázat, že jsou dendritické buňky po přidání vhodného maturačního agens a v kombinaci s apoptotickými buňkami nádorové linie ovariálního karcinomu schopny vyvolat specifickou lymfocytární odpověď. Z našich výsledků vyplývá, že 24 h je dostatečná doba k navození apoptózy nádorových buněk, a že po 4-hodinové inkubaci DC pohlcují apoptotické buňky. Dále jsme zjistili, že pohlcení apoptotických buněk dendritickými buňkami stimulovanými polyI:C inhibuje maturaci DC a tudíž i produkci cytokinů IL-12p70, IL-6 a TNF-α. Vzhledem k tomu, že stupeň zralosti DC výraznou měrou ovlivňuje indukci specifické lymfocytární odpovědi, v případě pulsovaných DC došlo ke snížení procenta T lymfocytů, které produkují IFN-γ, oproti buňkám nepulsovaným. Souhrnně lze tedy říci, že u DC stimulovaných polyI:C se projevil inhibiční vliv apoptotických buněk, na základě kterého nebyly DC plně aktivovány a důsledkem čehož pak byla inhibována i výsledná odpověď specifických lymfocytů. Klíčová slova: dendritické buňky, imunoterapie, karcinom ovaria, maturační agens, apoptotické buňky, polyI:C, specifická lymfocytární odpověď
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT V ANGLICKÉM JAZYCE Immunotherapy of ovarian carcinoma with dendritic cells Anticancer immunotherapy is a therapeutical strategy aimed at elicitation and maintenance of immune responses against cancer cells. In this study we have focused on immunotherapy of ovarian cancer, because it is one of the most common gynaecological tumors with poor prognosis and high mortality. Our immunotherapy protocol involves preparing dendritic cells (DC) from monocytes isolated from patient’s peripheral blood, which are subsequently pulsed with irradiated cells of established ovarian cancer cell line. These immature pulsed DC are maturated and subsequently co-cultivated with autologous T lymphocytes. The aim of this study was to demonstrate, that DC are able to elicit specific immune response after addition of suitable mature agens in combination with apoptotic ovarian tumor cells. Our observations indicate that 24 hours are sufficient for induction of tumor cells apoptosis. Additionally, we have shown that DC successfully ingested most of the apoptotic tumor cells after 4 hours of co-incubation. Furthermore, we have found out that ingestion of apoptotic cells by dendritic cells, which are stimulated with polyI:C, inhibits maturation of DC and consequently also production of cytokines IL-12p70, IL-6 and TNF-α. Whereas DC maturation rate markedly affects induction of specific immune responses, in the case of pulsed DC, in comparison with nonpulsed DC, was decreased ratio of IFN-γ+ T lymphocytes. We suppose that ingestion of apoptotic cells impaired maturation of DC induced by polyI:C and consequently diminished their capacity to stimulate specific T lymphocytes. Key words: dendritic cells, immunotherapy, ovarian carcinoma, maturation agens, apoptotic cells, polyI:C, specific lymphocyte response
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Simona Partlová 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Simona Partlová 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Simona Partlová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Daniela Rožková, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Eva Froňková, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Marie Nohýnková 716 kB