velikost textu

Právna problematika vzťahu Českej národnej banky k obchodným bankám

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právna problematika vzťahu Českej národnej banky k obchodným bankám
Název v angličtině:
Legal issues related relationship between Czech national bank and commercial banks
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Anton Tabačák, Ph.D.
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponent:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Id práce:
71689
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
2. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Záver Téma mojej rigoróznej práce, čiže Právna problematika vzťahu Českej národnej banky k bankám obchodným, je v istom slova zmysle témou nevyčerpateľnou, keďže sa tento vzťah neustále mení. Veď to, ako by sme sa mohli na daný právny vzťah pozrieť, z ktorého uhlu pohľadu, na ktoré špecifiká sa zamerať, čo vyzdvihnúť a naopak čo aj opomenúť, nám poskytuje toľko rôznych variácií, že nie je to možné vtesnať do monografie typu rigoróznej práce. Tento objem by úplne ľahko postačil k celoživotnému štúdiu, a aj tak by sme v tejto oblasti, ak by som použil rétoriku indických mníchov, nedosiahli stav ,, všeobecného poznania. V mojej rigoróznej práci som sa snažil poukázať na tie oblasti, ktoré vytvárajú právny základ vzťahu ČNB ku komerčným bankám. Súčasná právna úprava, ktorá sa kreovala v priebehu času, a ktorá sa vždy pri tom snažila prispôsobiť zmeneným spoločenským podmienkam, je z hľadiska dnešných požiadaviek, a dnešných okolností de lege lata dostačujúca, avšak v súlade s tým, čo som podotkol aj v rámci príslušných kapitol, vedel by som si de lege ferenda predstaviť v príslušných oblastiach zmeny, a naopak v niektorých oblastiach len posilnenie súčasného právneho stavu. Tak napríklad to, že Česká republika je predstaviteľkou univerzálneho typu bankovníctva, tak verím, že to má historické, geografické, ekonomické opodstatnenie, ale mne príde efektívnejší systém oddeleného bankovníctva. Viem, že môj názor môže byť menšinový, ale myslím si, že je efektívnejšie, ak sa celková agenda banky rozdelí na dve, alebo aj na viaceré časti, pretože pri dnešnom stave, kedy sa na jednotlivých pracovníkov, ale aj na celkový aparát komerčnej banky kladú vyššie a vyššie nároky po právnej, ekonomickej, rizikovej stránke, tak dané rozdelenie by prinieslo sprehľadnenie a zjednodušenie bankovníctva. A v neposlednom rade užšia špecializácia bankovných domov, ktorej sme už aj v tejto dome svedkami, či už na univerzálne alebo investičné bankovníctvo umožní pre jednotlivé banky hlbšiu anylýzu daných oblastí, čo povedie k väčšej efektivite pri poskytovaní služieb, predchádzaní a odstraňovaní z nich vyplývajúcich rizík a celkovej stabilite systému. No k tomu, aby k takému oddeleniu došlo, je nutná patričná dávka politického konsenzu, a aj konsenzu v odborných kruhoch, takže v blízkej budúcnosti sa takéhoto kroku s veľkou pravdepodobnosťou nedočkáme. Týmto samozrejme nechcem, tvrdiť, - 83 - že už v dnešnej dobe k nejakému oddeleniu nedochádza, avšak nie je to oddelenie rigídne stanovené a nie vždy je prevádzané koncepčne. Domnievam sa, že by aj v oblasti bankovej regulácie, a to nielen s ohľadom na dnešnú globálnu finančnú krízu, malo de lege ferenda dôjsť k určitým zásadným zmenám. Ako som už spomínal, v zmysle ustanovenia § 4 odst.1 zákona č.21/1992 Sb. o bankách, v platnom znení, minimálna výška základného kapitálu činí 500 000 000 Kč, ktorú ja vzhľadom k vývoju celého národného hospodárstva, či celej ekonomiky ČR považujem za nedostatočnú. Pretože, ak pominiem nutnosť zabezpečiť ostatné zákonné podmienky na to, aby žiadateľ získal bankovú licenciu a zameriam sa iba na kapitálovú otázku danej veci, tak s kapitálom v hodnote 500 mil Kč dnes už nedisponujú len niektoré vybrané právnické osoby, to je jedno v akej oblasti hospodárstva pôsobiace, ale aj mnohé fyzické osoby. Sami sme boli svedkami nie tak dávnej minulosti, keď pár jedincov, v úmysle sa protiprávne, nelegálne obohatiť na úkor iných, neváhalo vytvoriť zdanlivo lákajúce produkty v bankovej oblasti, a pod rúškom serióznosti, ktorú dodnes široká verejnosť venuje pojmu banka, sľubujúc vysoké úročenie vkladov, sa aj reálne obohatili. Na mnohých z nich boli krátke aj orgány činné v trestnom konaní, a zodpovednosť za ich pseudopodnikanie musel prevziať štát, a tak obete týchto bankových podvodov nevídaných rozsahov sme museli odškodniť my všetci, v pozícii daňových poplatníkov. Práve tento fakt, ktorý svedčí o ,,ľahkej“ kapitálovej dostupnosti na to, aby žiadateľ získal bankovú licenciu, ma vedie k názoru o potrebnosti navýšenia minimálnej výšky základného kapitálu banky. Určite by som našiel mnoho odporcov môjho názoru, hlavne z radov zástancov voľného trhu, ktorí by naopak argumentovali, že by sa jednalo o ďaľšie ,,hádzanie brvien“ pod nohy rozvoju bankovníctva, avšak myslím si, že vzhľadom na dnešnú situáciu, kedy dochádza na bankovnom trhu k významným nadnárodným akvizíciam, a na trh vstupujú veľmi silní hráči, by hranica minimálnej výšky základného kapitálu banky sa mohla pohybovať až na hranici 1 mld. Kč. Určite by sa tým viac znemožnil prístup do bankovníctva rôznym špekulantským jedincom, či skupinám a viedlo by to nielen k zvýšeniu právnej istoty v celom systéme, ale hlavne u jednotlivých sporiteľov, ktorí sú jeho základným kameňom. - 84 - K tomu aby, ČNB dostála svojej neľahkej úlohe musí jej byť zebezpečená aj dostatočná miera nezávislosti, pretože tá hrá v oblasti menovej politiky rozhodujúcu úlohu. To, že je zákonom zabezpečená nezávislosť ČNB čo sa týka, za prvé spôsobu voľby a odvolávania jej vrcholných predstaviteľov, kedy sú menovaní a za veľmi striktných podmienok odvolávaní prezidentom republiky, to je jasné, avšak je nutné zabezpečiť aj nezávislosť ČNB inú, dôležitejšiu. Tým mám na mysli, nielen vysokú mieru nezávislosti na politických vplyvoch, ale predovšetkým, a to je za druhé nezávisloť pri rozhodovaní o konkrétnom nastavení menovopolitického nástroja. Pretože, v prípade závislosti ČNB na vláde si viem živo predstaviť možné podľahnutia politickému tlaku, napr. v období pred voľbami, kedy by sa prijali kroky na krátkodobé naštartovanie ekonomického rastu, ktoré by sa však v dlhšom časovom horizonte prejavili nežiadúcim rastom inflácie, zatiaľ čo rast ekonomiky by sa vrátil na pôvodnú, ba dokonca aj na nižšiu úroveň. Ako zo stručného výpočtu oblastí, ktoré som ponúkol v príslušnej kapitole, v rámci ktorých sa realizuje bankový dohľad či už na mieste, alebo na diaľku vyplýva, že sféra pôsobenia pri kontrole regulovaných subjektov zo strany Českej národnej banky je dosť široká, a čo sa týka obsahovej stránky veci aj pomerne zložitá. Verím, že by som našiel odporcov, ktorí by vzniesli námietku zbytočnej košatosti právomocí ČNB pri prevádzaní dohľadu, či už sa to jedná širokého okruhu oblastí, do ktorých môže zasahovať, alebo širokého okruhu sankčných opatrení, ktorými disponuje. Avšak ja zastávam názor, že ešte naša právna kultúra a právne povedomie, možno ak to niekto chce, môže to nazvať právne morálna úroveň v našej spoločnosti nie je na takej úrovni aby bola táto regulácia zmenšená, či celkovo odstránená. Netvrdím, že vždy je kontrola prevádzaná účelne, či prevádzaná za použitia vhodných prostriedkov, stretávame sa aj s názormi, že sa niektorí predstavitelia bánk sťažujú na postup ČNB voči nim, avšak vôbec existencia právneho inštitútu bankového dohľadu, a tu musím zdôrazniť slovíčko ,,primeraného bankového dohľadu“ už chtiac nechtiac ovplyvňuje konanie vedúcich predstaviteľov bánk a verím, že v pozitívnom zmysle, pretože hrozba určitou sankciou je jedným z najúčinnejších prostriedkov ako zabrániť protiprávnemu konaniu. Preto som zástancom pravomocí, ktoré ČNB má voči komerčným bankám. - 85 - Hneď v úvode mojej rigoróznej práce som si stanovil čo bude jej cieľom, v práci som sa snažil cieľ dodržať, a mám pocit, že som ho aj naplnil, avšak do akej miery a nakoľko je to pravda, tak to nechám na láskavom posúdení vás všetkých, ktorý ju budete čítať. V tejto súvislosti musím však znova podotknúť, že s ohľadom na hĺbku a rozmanitosť právnej problematiky vzťahu Českej národnej banky k bankám komerčným, ktorá sa mi z mojej úrovne poznania javí ako takmer ako nevyčerpateľná, je nutné mnou ponúkaný pohľad na túto problematiku aj vnímať. - 86 -
Abstract v angličtině:
RESUMÉ or SUMMARY Keywords: Czech National Bank, relationship, commercial banks, banking sector, financial market, structure of the banking sector, financial market supervision, licensing aproval and authorisation activities, new approaches to the enhancement of financial market stability, legislative changes in the financial market supervision area, financial crisis My rigorous thesis starts from the analysis of czech central banking, its history and role in modern economy. It refers to old famous,, historiae magistra vitae“, because only problems, which had central banking in history, created central banking today. Special chapter is devoted to the Czech National Bank. The Czech National Bank is the central bank of the Czech Republic and the supervisor of the Czech financial market. It is established under the Constitution of the Czech Republic and carries out its activities in compliance with Act No. 6/1993 Coll., on the Czech National Bank and other regulations. It manages the assets entrusted to it by the state independently and with due diligence. Interventions in its activities are only permissible on the basis of a law. The supreme governing body of the CNB is the Bank Board, consisting of the CNB Governor, two Vice- Governors and four Chief Executive Directors. All Bank Board members are appointed by the President of the Czech Republic for a term of sixth years.Under Article 98 of the Constitution of the Czech Republic and Act No. 6/1993 Coll., on the Czech National Bank, as amended, the primary objective of the CNB is to maintain price stability. Achieving and maintaining price stability, i.e. creating a low- inflation environment in the economy, is the central bank’s ongoing contribution to the creation of conditions for sustainable economic growth. Central bank independence is a prerequisite for effective monetary instruments conducive to price stability. Without prejudice to its primary objective, the CNB also supports the general economic policies of the Government. Special chapters of my rigorous thesis, in accordance with its primary objective, the CNB sets monetary policy, issues banknotes and coins and manages the circulation of currency, the payment system and settlement between banks. It also performs supervision of the banking sector, the capital market, the insurance industry, pension funds, credit unions and electronic money institutions, as well as foreign exchange supervision. As a central bank the CNB provides banking services to the state and the public sector. It maintains the accounts of organisations connected to the state budget, including revenue and customs authorities, the Czech Social Security Administration, labour offices, subsidised organisations, state funds and accounts connected to the budget of the European Communities. Under authorisation - 87 - from the Ministry of Finance, the CNB conducts transactions relating to government securities. Then in other chapters, I dealt with commercial banks, single concept of banking systém, the concept of two bank systém, the concept of commercial bank, its activities, its roles, its types. Then I dealt with main activities of Czech national bank, and thats means monetary policy and financial market supervision. Last chapter analyses the impact of contemporary global financial crisis on the central banking, namely onthe czech central banking, and gives a brief outline of the need to enlarge the functions of central ban- king, which should perform also the function of financial supervision. - 88 -
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Anton Tabačák, Ph.D. 765 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Anton Tabačák, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Anton Tabačák, Ph.D. 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 20 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB