velikost textu

Derivace a její aplikace ve středoškolské matematice s využitím internetu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Derivace a její aplikace ve středoškolské matematice s využitím internetu
Název v angličtině:
Derivative and its application in high school mathematics with use of Internet.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karel Trnka
Vedoucí:
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.
Id práce:
71683
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Program studia:
Matematika (N1101)
Obor studia:
Učitelství matematiky - informatiky pro střední školy (MIUSSS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
derivace, výukový web, střední škola
Klíčová slova v angličtině:
derivative, online learning, web-based learning, educational web sites, high school
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit novou část webového portálu pro výuku středoškolské matematiky na Katedře didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která je zaměřena na derivace. Webový portál má sloužit především středoškolským studentům jako doplňkový studijní materiál. Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části bylo vyhledáno, co podobného je v této oblasti prezentováno na internetu v českém, slovenském, anglickém a hebrejském jazyce, a vybrané webové stránky byly zhodnoceny. Ve druhé části byly vytvořeny nové webové stránky. Při jejich tvorbě autor využil možnost zařazení interaktivních prvků jednak na bázi JavaScriptu a jednak jako apletů vytvořených v programu GeoGebra. K zobrazení matematických výrazů na webu autor využil technologii MathJax pracující s jazyky počítačových sazeb TeX a LaTeX.
Abstract v angličtině:
The aim of this diploma thesis is to create derivative-focused web pages as a new part of a high school mathematics educational web portal. The web portal is operated by the Department of Mathematics Education, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague. It is primarily intended as an additional learning resource for high school students. The diploma thesis consists of two main parts. The first part describes a search for and evaluation of similar web pages in Czech, Slovak, English and Hebrew, which deal with the topic of derivative. The second part details the creation of new web pages. In creating the web pages the author integrated interactive elements based on JavaScript, and interactive applets created with use of GeoGebra software. To display mathematical expressions on the web, the author used the technology MathJax, which works with languages of the typesetting systems TeX and LaTeX.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karel Trnka 5.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Karel Trnka 31.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karel Trnka 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karel Trnka 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. 26 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc. 34 kB