velikost textu

Earthquake swarms in diverse tectonic environments: West Bohemia and Southwest Iceland

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Earthquake swarms in diverse tectonic environments: West Bohemia and Southwest Iceland
Název v češtině:
Zemětřesné roje v různých tektonických prostředích: západní Čechy a jihozápadní Island
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Hana Jakoubková
Školitel:
Ing. Josef Horálek, CSc.
Oponenti:
Simone Cesca, Dr.
RNDr. Jiří Málek, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Id práce:
71662
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-GFUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Geofyzika (4F7)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
zemětřesné roje, západní Čechy/Vogtland, jihozápadní Island, hlavní otřes-série dotřesů, magnitudo-četnostní rozdělení, časový odstup jednotlivých jevů, seismický moment, lokalizace zemětřesení, seismogenní tektonický zlom
Klíčová slova v angličtině:
earthquake swarms, West Bohemia/Vogtland, Southwest Iceland, mainshock-aftershock sequence, magnitude-time distribution, interevent time, seismic moment, earthquake localization, seismogenic tectonic fault
Abstrakt:
Ve své doktorské práci jsem se zabývala zemětřesnými roji, které se vysky- tují ve dvou tektonicky odlišných oblastech: v západních Čechách/Vogtlandu a na jihozápadním Islandu. Cílem mých výzkumů bylo hlubší pochopení samotné podstaty zemětřesných rojů, které vznikají v různých tektonických prostředích. Analyzovala jsem rojové aktivity ze západních Čech a jihozápadního Islandu z hlediska statistických charakteristik (magnitudo-četnostní rozložení, rozdělení mezijevových časů), uvolnění seismického momentu a časoprostorového rozložení ohnisek zemětřesení. Zjistila jsem, že rychlost, s jakou seismické jevy vznikají, a poměr výskytu slabých a silných seismických jevů jsou pro všechny analyzované zemětřesné aktivity ze západních Čech a jihozápadního Islandu stejné, zatímco rychlost uvolňování seismického momentu je v islandských rojích značně vyšší. Pro západočeské roje je charakteristické postupné uvolňování seismického mo- mentu, kdežto v islandských rojích se seismický moment uvolňuje v jedné krátké hlavní fázi. Všechny západočeské zemětřesné roje se odehrály v jedné ohniskové zóně Nový Kostel, která sestává z několika různě orientovaných zlomů/zlomových segmentů. Islandské roje jsou lokalizované ve větší oblasti podél Středoatlantského hřbetu až k jeho rozvětvení v oblasti vulkanického komplexu Hengill. Jednotlivé roje zřetelně odrážejí tektonickou strukturu příslušných ohniskových oblastí. Na základě provedených analýz jsem dospěla k závěru, že zemětřesné roje v západ- ních Čechách byly většinou řada dílčích rojů s jednou nebo několika fázemi typu hlavní otřes a série jeho dotřesů, zatímco roje na jihozápadním Islandu, zejména roje na poloostrově Reykjanes, reprezentují přechod mezi zemětřesným rojem a sekvencí hlavní otřes a jeho dotřesy. 1
Abstract v angličtině:
In my doctoral thesis I have investigated earthquake swarms from two com- pletely different tectonic areas, West Bohemia/Vogtland and Southwest Iceland, with the aim of gaining a deeper insight into the nature of earthquake swarms in diverse tectonic environments. I analysed swarm-like activities from West Bo- hemia and Southwest Iceland from the perspective of statistical characteristics (magnitude-frequency distribution, interevent time distribution), seismic moment release, and space-time distribution of events. I found that the ratio of small to large events and the event rates are similar for all the activities in both areas, while the rate of the seismic moment release is significantly higher for the South- west Icelandic swarms. Seismic moment released step by step is characterised for the West Bohemia swarms, whereas seismic moment released in one dominant short-term phase is typical of Southwest Icelandic earthquake swarms. All the West Bohemian swarms took place in a bounded focal zone Nový Kostel that is fairly complex, consisting of several fault segments. The Southwest Icelandic swarms are distributed at much larger area along the Mid Atlantic Ridge up to its branching in the Hengill triple junction, the individual swarms clearly reflect a tectonic structure of respective focal areas. I have concluded that most of the West Bohemia earthquake swarms were series of subswarms with one or more embedded mainshock-aftershock sequences, while the Southwest Iceland swarms, particularly those on the Reykjanes Peninsula, represent a transition between earthquake swarm and mainshock-aftershock sequence. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Jakoubková 34.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Jakoubková 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Jakoubková 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Josef Horálek, CSc. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta Simone Cesca, Dr. 300 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Málek, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc. 106 kB