velikost textu

Astrofyzikální procesy v blízkosti kompaktních objektů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Astrofyzikální procesy v blízkosti kompaktních objektů
Název v češtině:
Astrofyzikální procesy v blízkosti kompaktních objektů: studium extremálních posuvů energie z akrečních prstenců
Název v angličtině:
Astrophysical processes near compact objects
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vjačeslav Sochora, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
Oponenti:
Mgr. Jan Schee, Ph.D.
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc.
Id práce:
71512
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (32-AUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (4F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Název práce: Astrofyzikální procesy v blízkosti kompaktních objektů: studium extremálních posuvů energie z akrečních prstenců Autor: Vjačeslav Sochora Pracoviště: Astronomický ústav AV ČR Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc., Astronomický ústav AV ČR Abstrakt: Rentgenové záření z vnitřních oblastí akrečního disku okolo černých děr poskytuje velké množství informací o hmotě v extrémních podmínkách. Spektrální profil záření z úzkého, kruhového prstence má charakteristický tvar s dvěma maximy. Červený a modrý vrchol profilu leží blízko extremálních hodnot energetického posuvu čáry. Popisujeme užitečný postup výpočtu ex- tremálních energetických posuvů v režimu silné gravitace. Diskutujeme, zda radiální struktura emise disku může být rekonstruována užitím extrémních energetických posuvů jednotlivých prstenců. Za tímto účelem simulujeme umělá data z jasného galaktického jádra a ukazujeme, že požadované citlivosti a energetického rozlišení může být dosaženo s navrženou misí LOFT. Klíčová slova: fyzika černých děr, akreční disky, galaktická jádra
Abstract v angličtině:
Title: Astrophysical processes near compact objects: studying extremal en- ergy shifts from accretion rings Author: Vjačeslav Sochora Department: Academy of Sciences of the Czech Republic, Astronomical In- stitute Supervisor: doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.; Academy of Sciences of the Czech Republic, Astronomical Institute Abstract: The X-ray emission from inner regions of an accretion disk around black holes provides wealth of information about matter in extreme con- ditions. A spectral profile of radiation from a narrow circular ring has a characteristic double-horn profile. Red and blue peaks of the profile are close to the extremal values of the energy shift. We describe a useful approach to calculate the extremal energy shifts in the regime of strong gravity. We dis- cuss if the radial structure of the disk emission could be reconstructed using extremal energy shifts of the individual rings. For this purpose, we simulate artificial data from a bright active galactic nucleus and show that the re- quired sensitivity and energy resolution can be reached with the proposed LOFT mission. Keywords: black hole physics, accretion disks, galactic nuclei
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vjačeslav Sochora, Ph.D. 9.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vjačeslav Sochora, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vjačeslav Sochora, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Schee, Ph.D. 169 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc. 2.26 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 264 kB