velikost textu

Družicová pozorování vln v magnetosférickém plazmatu nízkých šířek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Družicová pozorování vln v magnetosférickém plazmatu nízkých šířek
Název v angličtině:
Spacecraft observations of waves in low-latitude magnetospheric plasma
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zuzana Hrbáčková
Školitel:
doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Oponenti:
Ing. Jaroslav Chum, PhD.
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Id práce:
71509
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (4F2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Název práce: Družicová pozorování vln v magnetosférickém plazmatu nízkých šířek Autor: Zuzana Sochorová Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Ondřej Santolík , Dr., Katedra fyziky po- vrchů a plazmatu, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Předkládaná disertační práce je založena na analýze elektromagne- tických emisí rovníkového šumu (RŠ). Tyto vlny se pohybují v blízkosti geomagne- tického rovníku na frekvencích mezi protonovou cyklotronovou a spodní hybridní frekvencí. Použitá data byla naměřena na 4 družicích Cluster v období od ledna 2001 do prosince 2010. Pro celkovou statistickou analýzu emise jsme využili dat z přístroje STAFF-SA, který poskytoval nepřetržité měření. Pro vizuální identifi- kaci RŠ jsme sestavili 3 výběrová kritéria, pomocí kterých jsme vytvořili databázi více jak 2000 emisí. Ukázali jsme, že RŠ se vyskytoval téměř v celém rozsahu zkoumaných vzdáleností (L ∼ 1 až L ∼ 10, kde L značí McIlwainův parame- tr) s maximem mezi L = 3 a L = 5,5. Průběh pravděpodobnosti výskytu RŠ v závislosti na magnetickém lokálním čase vykázal v oblasti mimo plazmosféru významné zvýšení v odpoledním sektoru. V plazmosféře byla naopak zazna- menána jen slabá závislost. Dále jsme se zaměřili na vnitřní strukturu RŠ, pro kterou jsme využili dat s lepším časovým i frekvenčním rozlišením z přístroje WBD. V datech jsme nalezli 342 emisí, kde pouze 177 z nich splňovalo podmínku viditelnosti více jak 4 spektrálních čar a mohlo být dále vizuálně analyzováno. Z frekvenční vzdálenosti jednotlivých spektrálních čar byla vypočtena radiální vzdálenost zdroje, která pro většinu emisí ležela kolem L ∼ 4,4. Klíčová slova: rovníkový šum, radiační pásy, družice Cluster, zemská magne- tosféra
Abstract v angličtině:
Title: Spacecraft observations of waves in low-latitude magnetospheric plasma Author: Zuzana Sochorová Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: prof. Ondřej Santolík, Department of Surface and Plasma Science, Institute of Atmospheric Physics AS CR Abstract: The present doctoral thesis is based on the analysis of the electromagne- tic equatorial noise (EN) emissions. These waves propagate in the vicinity of the geomagnetic equator at frequencies between the local proton cyclotron frequency and the lower hybrid frequency. We used data obtained by the 4 Cluster spacecraft during the period from January 2001 to December 2010. The analysis is based on the data from the STAFF-SA instrument. We have developed 3 selection criteria for the visual identification and we have compiled a database of more than 2000 events. We demonstrate than EN occurs in almost entire analyzed range of the McIlwain’s parameter from about L ∼ 1 to L ∼ 10. EN mostly occurs between L = 3 and L = 5.5. Analysis of occurrence rates as a function of magnetic local time shows strong variations outside of the plasmasphere (with an increase in the afternoon sector), while the occurrence rate inside the plasmasphere is almost independent. We have also analyzed the inner structure of EN. We use data from the WBD instrument which provides us with high-resolution data. We have found 342 events and we have visually checked them for visibility of the spectral lines. For further investigation we use only those containing at least 4 spectral lines. We have estimated the locations of the source regions from the frequency differences of the spectral lines. For most cases it was found around L ∼ 4.4. Keywords: equatorial noise, radiation belt, Cluster spacecraft, Earth magne- tosphere
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Hrbáčková 46.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Hrbáčková 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Hrbáčková 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jaroslav Chum, PhD. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. 126 kB