velikost textu

Nanoscale AFM and TEM observations of elementary dislocation mechanisms

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nanoscale AFM and TEM observations of elementary dislocation mechanisms
Název v češtině:
AFM a TEM studium elementárních dislokačních mechanizmů v nanometrickém měřítku
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jozef Veselý
Školitel:
doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
Oponenti:
RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Id práce:
71500
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (4F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
AFM, TEM, dislokace, aluminidy železa
Klíčová slova v angličtině:
AFM, TEM, dislocations, iron aluminides
Abstrakt:
Monokrystaly železa s 20, 28 a 40 at. % hliníku byly deformovány v tlaku při pokojové teplotě. Dvě posledně zmíněné slitiny byly také deformovány při teplotách v oblasti anomálie meze kluzu. Deformace za pokojové teploty probíhaly v mikroskopu atomárních sil (AFM) a vývoj povrchu byl průběžně zaznamenáván. Povrch vzorků deformovaných při zvýšené teplotě byl v AFM prozkoumán po deformaci. Dislokace v deformovaných vzorcích byly dále pozorovány v transmisním elektronovém mikroskopu (TEM). Pozorování povrchu (AFM) a vnitřku (TEM) materiálů byla porovnána. Výsledky získané oběma technikami vzájemně souhlasí a podporují interpretaci pozorovaných jevů. Bylo vyvinuto několik originálních analytických metod. Zajímavá je stereografická rekonstrukce. Byla použita na popis dislokačních struktur a orientací částic karbidu. Byl také vytvořen model popisující distribuci orientací těchto částic. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Single crystals of iron with 20, 28 and 40 at. % aluminium were deformed in compression at room temperature. The later two alloys were deformed also at temperatures in the range of yield stress anomaly. Room temperature deformation was carried under the atomic force microscope (AFM) and the evolution of surface was recorded in-situ. Samples deformed at elevated temperatures were investigated by AFM after the deformation. Dislocation structures in deformed samples were then investigated in transmission electron microscope (TEM). Observations of surface (AFM) and bulk (TEM) are compared. Results of both techniques mutually agree and support the interpretation of observed phenomena. Several original analysis methods were developed. Most notably the stereographic reconstruction, which was applied to dislocation structures and carbide particles present in investigated alloys. Model explaining the distribution of carbide particle axes is presented. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jozef Veselý 27.93 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jozef Veselý 328.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jozef Veselý 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jozef Veselý 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. 766 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. 549 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 207 kB