velikost textu

Negative Ion Astrochemistry – a Laboratory Study

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Negative Ion Astrochemistry – a Laboratory Study
Název v češtině:
Astrochémia negatívnych iónov - Laboratórne štúdium
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavol Jusko, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
Oponenti:
RNDr. Michal Fárník, Ph.D.
Mgr. Ihor Korolov
Konzultant:
doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Id práce:
71434
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (4F2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
anióny, iónové pasce, astrochémia, asociatívne odtrhnutie
Klíčová slova v angličtině:
anions, ion traps, astrochemistry, associative detachment
Abstrakt:
ABSTRAKT Predložená práca sa zaoberá experimentálnym štúdiom interakcie an- iónov s neutrálnymi časticami pri teplotách relevantných pre astro- fyziku. Zaoberali sme sa aniónom H−, doležitým pri tvorbe moleku- lárneho vodíka a aniónom O−, ako možným zdrojom vody. Určili sme teplotnú závislost’ rýchlostného koeficientu reakcie v rozmedzí teplôt 10 až 150 K pre reakcie H− + H → H2 + e− a O− + H2 → H2O + e−. Získali sme rozdelenie energií elektrónov produkovaných v druhej z menovaných reakcií pri teplote 300 K. Merania prebiehali na dvoch ex- perimentálnych zariadeniach, v práci uvádzame ich princíp činnosti, konštrukciu, kalibráciu a podporné merania.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Presented work focuses on experimental study of anion interaction with neutral particles at temperatures relevant for astrophysics. Anion H−, important for molecular hydrogen creation, and O− as a possible source of water are investigated. The temperature dependence of reac- tion rate coefficients from 10 to 150 K for reactions H− + H → H2 + e− and O− + H2 → H2O + e− has been determined. The energy distri- bution of electrons produced in the latter reaction at 300 K has also been acquired. These studies have been performed on two experimen- tal setups, which are presented together with the theory of operation, construction details, calibration, and supporting test measurements.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavol Jusko, Ph.D. 3.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavol Jusko, Ph.D. 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavol Jusko, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michal Fárník, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ihor Korolov 322 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 187 kB