velikost textu

Components and Services in Resource-Constrained Environments

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Components and Services in Resource-Constrained Environments
Název v češtině:
Komponenty a servisy v prostředí s omezenými zdroji
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Tomáš Pop, Ph.D.
Školitel:
prof. Ing. František Plášil, DrSc.
Oponenti:
Ing. Kamil Ježek, Ph.D.
Prof. Jan Carlson
Konzultant:
doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Id práce:
71335
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (4I2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Komponentové systémy, prostředí s omezenými zdroji, variabilita softwarových architektur
Klíčová slova v angličtině:
Component systems, resource-constrained environments, software architecture variability
Abstrakt:
Abstrakt disertační práce Název: Komponenty a servisy v prostředí s omezenými zdroji Autor: Tomáš Pop tomas.pop@d3s.mff.cuni.cz Katedra: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze Školitel: Prof. František Plášil plasil@d3s.mff.cuni.cz Abstract Zařízení denní potřeby, například spotřební elektronika, telekomunikační pří- stroje, zařízení potřebná v automobilech nebo nejrůznější kontrolní systémy, se stala běžnou ale důležitou součástí našich životů. Ve srovnání s desktopovými a serverovými systémy jsou tato zařízení více omezena například množstvím dostupné paměti, limitovaným výkonem CPU nebo kapacitou baterie. Vývoj založený na softwarových komponentách je uznávanou technikou vývoje, která byla v průběhu let úspěšně aplikována v rozličných průmyslových odvětvích. Na druhou stranu, komponentové systémy využívané v průmyslu nebyly navrženy pro požití v prostředí s omezenými zdroji a nemohou tam být přímo nasazeny. Cílem práce je prozkoumat potenciál vývoje založeného na softwarových kom- ponentách v prostředí s omezenými zdroji. Na základě analýzy existujících kom- ponentových řešení zaměřených do prostředí s omezenými zdroji tato práce na- chází tři nejdůležitější přístupy k překonání omezených zdrojů v komponen- tových systémech a zabývá se jejich potenciálem. Konkrétně, práce zkoumá (1) přizpůsobení komponentových systémů do prostředí s omezenými zdroji, (2) využití změn v architektuře za účelem uvolnění zdrojů, když nejsou třeba a (3) vzdáleného vykonávaní komponent.
Abstract v angličtině:
Abstract of Doctoral Thesis Title: Components and Services in Resource-Constrained Envi- ronments Author: Tomáš Pop tomas.pop@d3s.mff.cuni.cz Department: Department of Distributed and Dependable Systems Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague Advisor: Prof. František Plášil plasil@d3s.mff.cuni.cz Abstract Appliances of every day use such as consumer electronics, automotive and telecommunication devices as well as various kinds of control systems have be- come a common and important part of our everyday lives. In comparison to general-purpose desktop systems, they are limited in terms of various resources, for example memory, CPU power, and battery capacity. Component-based soft- ware engineering is a well-established development technique, which has found its way to industry and has been successfully used for a long time in multiple do- mains. However, the industrially adopted component frameworks were designed for general-purpose systems and they can be hardly used in resource-constrained environments. In the thesis, we explore the potential of component-based system engineer- ing in resource-constrained environments. Stemming from a survey of existing component frameworks targeted to this domain, we identify the most important approaches to overcome resource constraints in component-based systems and explore their potential. In particular, the thesis discusses (1) adjusting compo- nent frameworks to resource-constrained environments, (2) introducing software architecture variability to free resources, when they are not needed, and (3) ex- ecuting components remotely.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Tomáš Pop, Ph.D. 4.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Tomáš Pop, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Tomáš Pop, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. František Plášil, DrSc. 253 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Karel Ježek, CSc. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Jan Carlson 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 87 kB