velikost textu

Změny ve stravovacích zvycích horníků na Kladensku (s přihlédnutím k obci Vinařice)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny ve stravovacích zvycích horníků na Kladensku (s přihlédnutím k obci Vinařice)
Název v angličtině:
Changes in gastronomical behaviour of miners in Kladensko (with focus on Vinarice village)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Pavla Trantinová
Oponenti:
PhDr. Miloš Tomandl
doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Id práce:
71319
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Etnologie (ETN)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
14. 4. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Rozhodujícím mezníkem pro utváření Kladenska jako známé industriální oblasti (těžební a hutní průmysl) byla polovina 19. století. S rozvojem průmyslu v tomto regionu souvisela velká profesní migrace z celé oblasti Čech a Moravy. Jedním z výsledků této migrace bylo vzájemné ovlivňování a prostupování jednotlivých kulturních prvků a jevů mezi nově příchozími a autochtonním obyvatelstvem, kteří pak společně vytvářeli kladenskou dělnickou (hornickou) kulturu. Dělnický charakter Kladenska se pak v průběhu historie mnohokrát změnil, nicméně jeho kořeny je třeba hledat právě v 19. století. Zásadní proměnou prošla kladenská dělnická (hornická) kultura po roce 1990, kdy v souvislosti s politickými a hospodářskými změnami začal celý region procházet společenskou transformací. Ocelárny POLDI a těžba černého uhlí prošly úpadkem, produkce oceláren byla zastavena v polovině 90. let 20. století a poslední důlní pracoviště ukončilo těžbu v roce 2002. Tyto změny a procesy se pak logicky odrazily v každodenním životě všech obyvatel Kladenska, ale nejvíce se samozřejmě dotkly zaměstnanců v průmyslu, kteří nejen ztratili svou práci ale hlavně svůj společenský status (a to ve srovnání s obdobím před rokem 1990, kdy zejména hornictví bylo jedno z privilegovaných povolání). V této práci nelze postihnout všechny změny ve všech složkách společnosti, ale lze se alespoň částečně soustředit na jeden jev v přesně definované sociální skupině. Z toho důvodu byla jako objekt výzkumu vybrána skupina horníků z obce Vinařice (nedaleko Kladna) a jako předmět výzkumu byly vybrány stravovací zvyky a to jak v rodinné sféře, tak v čistě profesním prostředí.
Abstract v angličtině:
Kladno region as a well-known industrial area (black coal mines, steelworks, etc.) started to grow in the second half of the 19th century. Following the industrial development of this area, there was a great professional imigration (from the whole Czech region). As a result of this imigration, social habits of the original inhabitants of the agricultural Kladno and those of the newcomers started to mix and a new specific Kladno „worker´s“ culture started to form. It changed many times, particularly within the context of economic and political development, however its roots originate in the 19th century. Kladno miners´ culture experienced one of essential changes after 1990 when the whole region went through a social transformation resulting from the alterations in the industrial sphere. The steel production (POLDI) and mainly the coal mine production declined during the nineties (the last coal mine was closed in 2002). These changes showed in everyday lives of the people in the area. They distinctively affected the people involved in these changes, namely the people employed in Kladno businesses (the majority of whom lost their jobs and who in comparison with the period before 1990 lost their social status). Implicitly the economic transformation affected the rest of the population of Kladno. This thesis cannot deal with these changes in all sections of the society, but it aims to describe a particular social phenomenon by means of field research focused on one local group. For the above purpose, a local group of coal miners from the village of Vinařice (Kladno region) was chosen as a subject, and their alimentary habits as an object of the research, both within general society (alimentary habits in families) and within particular profession category.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Pavla Trantinová 35.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Pavla Trantinová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Pavla Trantinová 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloš Tomandl 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. 80 kB