velikost textu

Diversity of European freshwater cyclopoid species: phylogeny, morphology and ecology

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diversity of European freshwater cyclopoid species: phylogeny, morphology and ecology
Název v češtině:
Diverzita evropských sladkovodních druhů buchanek: fylogenetické vztahy, morfologie a ekologie.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Krajíček, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Martin Černý, Ph.D.
Oponenti:
prof. Anton Brancelj, Dr.
Grace Wyngaard, Ph.D.
Id práce:
71261
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Ekologie (P1514)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
buchanky, zooplankton, taxonomie, morfologie, rozšíření druhů, kolonizace, sekvenace DNA
Klíčová slova v angličtině:
cyclopoid copepods, zooplankton, taxonomy, morphology, species distribution, colonisation, DNA sequencing
Abstrakt:
Abstrakt Buchanky jsou spolu s vznášivkami a plazivkami součástí největší a velmi druhově bohaté skupiny korýšů a patří mezi nejpočetnější živočichy ve světových vodách vůbec. Historie jejich výzkumu sahá až do počátku 19. století, kdy byly popsány první druhy. Od té doby se začala jejich taxonomie pomalu vyvýjet, přibývaly nové metody výzkumu, jakož i taxonomické znaky, které ale mohly být i do jisté míty nejednoznačné či matoucí. Během posledních desetiletí se staly dostupnými molekulárně genetické techniky sekvenování DNA, které nabídly taxonomům novou nezávislou metodu. Tato práce obsahuje studie týkající se morfologie, taxonomie, ekologie, možností kolonizace a rozšíření buchanek, přičemž jednotícím prvkem těchto prací je právě využití molekulárních metod. Kapitola 1 shrnuje základní znalosti o taxonomii, morfologii a biologii buchanek a tvoří tím úvod pro následující části obsahující čtyři studie představené formou samostatných publikací. Taxonomie buchanek rodu Cyclops je založena převážně na morfologických znacích, které však někdy mohou být nejednoznačné. Zároveň se zde vyskytují některé problematické skupiny druhů. Kapitola 2 tak představuje unikátní výsledky první rekonstrukce fylogenetických vztahů patnácti druhů buchanek rodu Cyclops, která ja založena na rozsáhlém souboru sekvenčních dat šesti jaderných a mitochondriálních genů. Navíc jsou zde shrnuty morfologické znaky klíčové k rozlišení všech těchto druhů. Kapitola 3 se zabývá srovnáním mitochondriální sekvenční variability u dvou druhů korýšů: buchanky Eucyclops serrulatus a perloočky Daphnia longispina z horských jezer ve východní Evropě. Diskutovány jsou také schopnosti šíření a kolonizace obou druhů. Kapitola 4 nastoluje otázku kosmopolitního rozšíření a možnosti antropogenního zavlečení sladkovodního druhu buchanky Macrocyclops albidus. Tento problém je opět řešen s využitím molekulárních a morfologických metod. Poslední článek představený v Kapitole 5 je zaměřen na západoaustralské druhy buchanky Diacyclops ze skupiny alticola. Možnost velikostní diferenciace a monofylie této skupiny je ověřována na základě molekulárních dat sekvencí DNA. Závěrečná Kapitola 6 shrnuje metody využitelné při studiu klanonožců, přičemž speciální pozornost je věnována technikám sekvenace DNA. 1
Abstract v angličtině:
Abstract Cyclopoids are together with Calanoids and Harpacticoids a part of the largest, very diverse group of crustaceans and the most numerous aquatic metazoans of the world. The history of their research goes as far back as to the beginning of 19th century when the first cyclopoid copepods were described. The taxonomy of cyclopoids started to develop gradually since that time, adding new and more detailed methods and morphological characters, as well as a certain degree of taxonomical confusion. In last decades, the molecular-genetic techniques of DNA sequencing have become available offering a new independent tool for taxonomists. This work contains different studies concerning the morphology, taxonomy, ecology, distribution and colonisation of cyclopoid copepods, with the use of molecular tools as a uniting element. Chapter 1 of this thesis summarizes basic knowledge about the taxonomy, morphology and biology of cyclopoid copepods and introduces the following chapters containing four studies presented as single publications. The taxonomy of copepods of the genus Cyclops is based mainly on the morphology which is sometimes ambivalent and some of the most problematic species groups are presented here. Chapter 2 presents our unique results, the first reconstruction of phylogenetic relationships among 15 Cyclops species based on a comprehensive dataset of DNA sequences of six mitochondrial and nuclear markers. Additionally, a summarization of morphological microcharacters useful for species delineation is provided. In Chapter 3 the mitochondrial sequence variation of two crustacean species, the cyclopoid Eucyclops serrulatus and the cladoceran Daphnia longispina from East European mountain lakes is compared, and their dispersal ability and patterns of colonisation are discussed. Chapter 4 questions the cosmopolitan distribution and possible anthropogenic translocation of a freshwater copepod Macrocyclops albidus using molecular and morphological traits. The last paper, presented in Chapter 5, is focussed on the West Australian Diacyclops species of the alticola-group, and discuss the size differentiation and monophyly of these species using a molecular sequence data. Finally, in Chapter 6 different methods useful in the research of copepods are summarized with a special emphasis on the DNA sequencing. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Krajíček, Ph.D. 38.41 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martin Krajíček, Ph.D. 2.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Krajíček, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Krajíček, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Martin Krajíček, Ph.D. 535 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Anton Brancelj, Dr. 1.14 MB
Stáhnout Posudek oponenta Grace Wyngaard, Ph.D. 490 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 427 kB