velikost textu

O mravencích a lidech. Myrmekologické inspirace antropologie na příkladě V. J. A. Nováka (1919-1997)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
O mravencích a lidech. Myrmekologické inspirace antropologie na příkladě V. J. A. Nováka (1919-1997)
Název v angličtině:
Of ants and men. Myrmecological inspirations of anthropology in the work of V. J. A. Novák (1919-1997)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Hampl
Vedoucí:
Mgr. Marco Stella
Oponent:
Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D.
Id práce:
71238
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vladimír J.A. Novák, sociogeneze, evoluční biologie, myrmekologie, eusocialita, sociobiologie, Wilson, Forel, Wheeler
Klíčová slova v angličtině:
Vladimir J.A. Novak, sociogenesis, evolutionary biology, myrmecology, eusociality, sociobiology, Wilson, Forel, Wheeler
Abstrakt:
Abstrakt Práce prezentuje dílo a život Vladimír Jana Amose Nováka, ukazuje jeho hlavní myšlenky koncentrované kolem principu sociogeneze a poukazuje na jejich inspiraci především ve starší tradici německé a ruské biologie, uvažuje jeho teorie o evoluci člověka jako odvislé od principu sociogeneze a ukazuje několik svébytných příspěvků Nováka, a to sice především jeho myšlenky o postupující neotenizaci člověka a evoluční tendenci ke sdružování. Chápe princip sociogeneze jako biologický, ale zároveň i politický koncept a proto si všímá i značných politických důsledků Novákových myšlenek, představených především na jeho úvahách o lidské společnosti. Zaobírá se jeho vztahem k tehdejší vědě mimo střední a východní Evropu, představuje Novákovu snahu sjednotit přírodní vědy pod jednotný evoluční rámec a vytvořit tak všeobjímající syntézu věd. Tento materiál slouží jako příspěvek k analýze dynamiky, vztahu, hranic a vyjednávání lidského a zvířecího v přírodních vědách. Princip sociogeneze i ve své aplikaci na člověka a lidskou společnost se tak ukazuje jako odvislý od myrmekologických bádání. Proto je rovněž na A. Forelovi, W.M. Wheelerovi a E.O. Wilsonovi prezentována inspirace jejich antropologických myšlenek ve studiích o mravencích.
Abstract v angličtině:
Abstract The work presents life and work of Vladimir Jan Amos Novak, it shows his main thoughts unified by the principle of sociogenesis and points at its inspiration in older traditions of german and russian biology. It also concerns his anthropology as related to the principle of sociogenesis and shows some peculiar Novak’s contributions, mainly his opinions on progessive neotenization of man and evolutionary tedency for association. It grasps the principle of sociogenesis as a biological and also a political concept and therefore shows its very political consequences presented mainly on his social thoughts. The work also deals with the relations between eastern and western science on Novák’s efforts to unify all sciences under one universal evolutionary framework regardless its geographical belonging. Throughout the work is Novak shown in the context of man-animal relations and the principle of sociogenesis as arising from myrmecological studies. There are therefore presented anthropological works of three important myrmecologists A. Forel, W.M. Wheeler and E.O. Wilson as inspired in the study of ants.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Hampl 1.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Hampl 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Hampl 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marco Stella 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Zuzana Schreiberová 81 kB