velikost textu

Síťová měření variability PM1 a PM10 v mikroměřítku a mezi sezónami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Síťová měření variability PM1 a PM10 v mikroměřítku a mezi sezónami
Název v angličtině:
Seasonal and microscale variability of PM1 and PM10
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michal Grégr
Vedoucí:
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.
Id práce:
71177
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce hodnotí, zda jsou rozdíly mezi DustTraky s impaktory na PM1, respektive PM10 v mikroměřítku až středním měřítku statisticky významné. Statisticky významné rozdíly v hodnotách PM mohou být rozhodující pro reprezentativní umístění měřící stanice na dané lokalitě. K měření byla použita sada 7 přenosných laserových nefelometrů DustTrak (8520, TSI). Koncentrace PM1 a PM10 byly kontinuálně měřeny v pětiminutových intervalech. Každá frakce byla na každé lokalitě měřena minimálně po dobu tří dnů. Měření probíhalo na 4 lokalitách s různými zdroji aerosolu. Vzdálenosti mezi DustTraky se na jednotlivých lokalitách pohybovaly mezi, 80 – 220 m, 30 – 500 m, 70 – 150 m, 30 m a měření probíhalo na území o rozloze 57 000 m2, 290 000 m2, 29 000 m2, 240 m2 ve velkém městě (Praha), malém městě (Březno u Chomutova), na pozaďové lokalitě (Láz) a dálnici (Dobré Štěstí). Ke statistickému posouzení byl použit neparametrický Wilcoxonův znaménkový test rozdílu pro 2 závislé výběry, rozlišující řazení. Podle očekávání nebyl prokázán statisticky významný rozdíl (α = 0,05) v PM1 mezi jednotlivými DustTraky na jednotlivých lokalitách v průběhu letní i zimní sezóny. Na rozdíl od PM1 byly u PM10 zaznamenány Wilcoxonovým testem statisticky významné rozdíly na pozaďové lokalitě a na malém městě. Tyto rozdíly ovšem byly prokázány u 3 z 50 možných případů pro zimní měření PM10. Porovnání mediánů v těchto případech ale říká, že ani mezi těmito stanovišti statisticky významný rozdíl není.
Abstract v angličtině:
Abstract The master thesis evaluates the middle scale spatial/seasonal variability of PM1 and PM10 at four sampling localities. Statistical significant differences in PM values could be crucial for a representative placement of a measuring station at the locality. A set of 7 portable laser nephelometers DustTrak - DT (8520, TSI) was used to record 5 minute integrates of PM1 and PM10 consecutively for each size for 3 days at 4 localities. The localities were rural, urban, background and freeway and contrasted as far as the main aerosol sources are concerned. At each locality, inter-DT distances ranged from 30 - 500m, 80 – 220m, 70 – 150m, and 30m and total area covered 290 000 m2, 57 000 m2, 29 000m2, 240m2 in rural, urban, background and freeway locality, respectively. Wilcoxon signed-ranks test for 2 dependent samples was used to evaluate the variability. As expected, PM1 did not vary statistically significantly (α=0.05) among DT’s at all localities in both winter and summer. Contrary to PM1, inter-DT PM10 values varied significantly at background and rural localities, according to the Wilcoxon test. These differences occurred in 3 out of 50 possibilities for winter measurements. However, there is no statistically significant difference in median values comparison.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Grégr 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Grégr 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Grégr 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB