text size

Sledování vybraných kandidátních genů pro obezitu u dětí a adolescentů.

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Sledování vybraných kandidátních genů pro obezitu u dětí a adolescentů.
Titile (in english):
Study of candidate genes for obesity in children and adolescents.
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Lenka Dušátková
Supervisor:
RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Markéta Vaňková, Ph.D.
Thesis Id:
71141
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Anthropology and Human Genetics (31-110)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Anthropology and Human Genetics (NANTR)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
14/09/2010
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Obezita patří mezi nejrozšířenější metabolická onemocnění u nás i ve světě a je často spjata s mnoha dalšími zdravotními komplikacemi. Jedná se o multifaktoriální onemocnění, na jehož vzniku se podílí řada faktorů včetně genetických. Diplomová práce byla realizována v rámci projektu COPAT (Childhood Obesity Prevalence And Treatment). Cílem práce bylo studium dvou jednonukleotidových polymorfismů (SNPs) (rs9939609, rs1421085) v genu FTO (fat mass and obesity associated) a jejich možného vlivu na antropometrické charakteristiky, tělesné složení a hmotnostní úbytek. Byly sledovány dva soubory – 356 dětí s nadváhou a obezitou, které podstoupily 4týdenní redukční program a kontrolní soubor 412 českých adolescentů. Genotypy byly stanoveny metodou alelické diskriminace ve formátu TaqMan sond. Redukční pobyt, který absolvovaly děti s nadváhou a obezitou, vedl k signifikantním úbytkům většiny vyšetřovaných antropometrických parametrů včetně celkového tělesného tuku a tuku viscerálního (p < 0,001). Výsledky prokázaly asociaci minoritní alely A polymorfismu rs9939609 s nadváhou a obezitou (OR = 1,33; 95%CI 1,08–1,64), stejně jako u minoritní alely C polymorfismu rs1421085 (OR = 1,38; 95%CI 1,12–1,70). Nicméně jednoznačný vliv polymorfismu rs9939609 v genu FTO na antropometrické charakteristiky, tělesné složení či úspěšnost redukčního programu nebyl uspokojivě prokázán. Výsledky diplomové práce potvrdily, že sledované minoritní alely genu FTO mohou být z hlediska rozvoje obezity rizikové. Klíčová slova: obezita, děti, adolescenti, tělesné složení, hmotnostní úbytek, genetické faktory, gen FTO
Abstract:
Abstract Obesity is one of the most common metabolic diseases in the whole world that increases risk of many other health problems. Origin of this multifactorial disease is influenced by many factors, including genetic ones. This work was realized within the project COPAT (Childhood Obesity Prevalence And Treatment). The main goal was to study two single nucleotide polymorphisms (SNPs) (rs9939609, rs1421085) in FTO (fat mass and obesity associated) gene and their possible impact on anthropometric traits, body composition or weight reduction. We examined two groups – 356 overweight and obese children who took part in 4-weeks weight reduction program and 412 Czech adolescents of the control group. Genotyping was performed using TaqMan allelic discrimination. Weight reduction program resulted in significantly loss of most of the examinated antropometric traits including body fat mass and visceral fat (p < 0,001). Results showed significant association of the minor A-alelle of rs9939609 with overweight and obesity (OR = 1,33; 95%CI 1,08−1,64) as well as of the minor C-alelle of rs1421085 (OR = 1,38; 95%CI 1,12−1,70). Nevertheless, there was no clear evidence of interaction between the FTO rs9939609 genotype and antropometric traits, body composition or weight loss. Results of this work confirmed that tested minor alleles in FTO gene are possible risk factors for development of obesity. Key words: obesity, children, adolescents, body composition, weight loss, genetic factors, FTO gene
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Lenka Dušátková 998 kB
Download Abstract in czech Mgr. Lenka Dušátková 24 kB
Download Abstract in english Mgr. Lenka Dušátková 7 kB
Download Supervisor's review RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D. 23 kB
Download Opponent's review RNDr. Markéta Vaňková, Ph.D. 36 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 167 kB