velikost textu

Uhrazovací funkce zástavního práva z pohledu soudobé praxe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uhrazovací funkce zástavního práva z pohledu soudobé praxe
Název v angličtině:
Reimburse function of the right of a lien from the perspective of contemporary practice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Michal Fraňo
Vedoucí:
doc. JUDr. Jiří Mikeš
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
70961
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 12. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zástavní právo; výkon rozhodnutí; prodej zástavy
Klíčová slova v angličtině:
the right of lien; an execution of a decision; a sale of a lien
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce představuje průvodce procesem realizace zástavního práva, a to v jeho nejcitelnější fázi, tedy při zpeněžení zástavy a uspokojení zajištěného věřitele. Text je zaměřen především na praktický postup v jednotlivých stupních tohoto procesu. Přestože obsah práce míří primárně do oblasti občanského práva procesního, nelze při komplexním výkladu problematiky zcela pominout i související hmotněprávní instituty jako kupříkladu vznik a zánik zástavního práva, příslušenství zastavené věci, vymezení předmětu zástavy ve vztahu k věcem hromadným a souborům věcí apod. Pojednání o jednotlivých krocích procesu realizace zástavního práva jakož i o dotčených institutech je zaměřeno předně na zástavní právo k nemovitostem. Problematika věcí movitých je zde spíše okrajová. Ostatně ani samotná právní úprava nečiní zásadní rozdíl mezi zástavním právem k nemovitostem a zástavním právem k věcem movitým. Zcela stranou pak byly ponechány souvislosti takových majetkových práv jako obchodní podíly, pohledávky, předměty duševního vlastnictví a jiné. Úvod práce v krátkosti nastiňuje historické počátky a praktický význam zástavního práva. Vzápětí následuje stručný přehled pramenů platného práva, jakožto nezbytný úvod práce s právní tematikou. Prvním procesněprávním krokem zástavního věřitele k uspokojení své pohledávky využitím zástavního práva je obstarání exekučního titulu umožňujícího prodej zástavním právem zatížené věci. Jedním z možných způsobů je řízení o soudním prodeji zástavy. Jedná se o zvláštní řízení věnované pouze a jen potřebám zástavních věřitelů. Na pohled jednoduchá právní úprava však již v počátcích své existence přinesla střet soudní praxe a právní teorie v otázce zjišťování relevantních skutečností nezbytných pro rozhodnutí ve věci samé. Problematice řízení o soudním prodeji zástavy dle ustanovení § 200y a násl. OSŘ je věnována druhá kapitola. Samotnému výkonu rozhodnutí prodejem zastavených věcí se věnují kapitoly třetí, čtvrtá a pátá. Komplexní pojednání o tomto procesním postupu vychází z právní úpravy obsažené v občanském soudním řádu. Exekuční řád je zmiňován pouze marginálně, neboť vlastní úpravu prodeje zástavy neobsahuje a v tomto směru až na drobné výjimky odkazuje na proces dle občanského soudního řádu. Formálně náročný proces výkonu rozhodnutí nabízí řadu praktických otázek. Snahou autora je nejen na problémy poukázat, ale i nabídnout možná řešení. Spornými mohou být takové momenty jako například určení součástí a příslušenství výkonem rozhodnutí postižených věcí, ocenění práva a závad váznoucích na zastavených nemovitostech, či konflikt pořadí náhrad za věcná břemena a nájemní práva s pohledávkami oprávněných věřitelů. Důraz je kladen i na systematický výklad celého procesu výkonu rozhodnutí včetně vymezení práva a povinností osob zúčastněných na tomto řízení. Pro úplnost výkladu k předmětnému tématu je v kapitole šesté zařazen výklad o veřejných dražbách, konkrétně o dražbě nedobrovolné, coby zvláštní formě veřejné dražby určené právě k realizaci uhrazovací funkce zástavního práva. Kapitola poskytuje stručný přehled jednotlivých etap veřejné dražby nedobrovolné s důrazem na procesní stránku věci. Stranou pozornosti nezůstala ani zvláštní žaloba na určení nepřípustnosti prodeje zástavy ve veřejné dražbě. Výklad je doplněn informací o praktickém nápadu této žaloby. Možná překvapivé je zjištění, že úspěšnost žalobců je zde mizivá. Výskyt související žaloby o náhradu škody vzniklé oddálením prodeje zástavy v důsledku podání žaloby na určení nepřípustnosti prodeje zástavy nebyl dotazem na samotné dražebníky vůbec zjištěn. Zvláštní režim pro uspokojení zástavním právem zajištěné pohledávky je stanoven pro insolvenční řízení. Ve srovnání s dřívější úpravou konkurzních řízení zavádí insolvenční zákon i ve vztahu k zástavním věřitelům řadu novot, jimž je věnována kapitola sedmá. Zajišťovací převod práva je svou povahou jakýmsi příbuzným práva zástavního. Velmi skoupá zákonná úprava však v praxi vyvolává při jeho využití nemalé potíže. Problematické je již samotné vymezení podstatných náležitostí smlouvy o zajišťovacím převodu práva, vymezení absolutních a relativních účinků tohoto zajišťovacího převodu, možnosti zajištěného věřitele při nakládání s předmětem převodu a mnohé další. V samotném závěru je práce doplněna o krátký příspěvek na téma stability hodnoty zajištění zástavním právem ve světle aktuálního ekonomického vývoje.
Abstract v angličtině:
Abstract The offered work is a guide to the process of the realization of the lien in its most sensitive stage- in the realization of the pledge and satisfying secured creditor. The text is focused on the real practice in the various degrees of the process. The content of the work aims primarily to the civil proceedings, but it is impossible to ignore the substantive-related institutes in the complex interpretation of the problem, such as the creation and the termination of the lien, accessories to the pledge, definition of the pledge in the relation to bulk things - composed of various interlinked items sold as one whole - such as an enterprise and to collections of things such as a batch of horses etc. The work is concerning separate steps in the process of the realization of the lien and aims its effort mainly to the mortgage. The issue of personal things s is rather marginal. Nor the legislation makes no essential differences between a mortgage and a lien on personal things. The author left completely aside the issue of property rights such as shares, claims, objects of the intellectual property etc. Introduction of the paper briefly outlines historical origins and practical importance of the lien. It is followed by overview of the sources of the applicable law, as necessary preliminary work with the legal issues. The execution title is the first procedural step of a pledgee how to satisfy his claims by using the lien, which allows the sale of a thing burdened by a lien. The judicial sale proceeding of the lien as a special procedure, which deals with the needs of the mortgage creditors, is one possible way. The simple legislation prima facia already brought a conflict of the judicial practice and the jurisprudence on the issue of determining the relevant facts necessary to adjudicate in the begging of its existence. The Second Chapter is engaged inn the judicial sale of the lien under § 200y et seq. of the CPC. The actual execution of a decision by the sale of pledged things is described in the Third, Fourth and Fifth Chapter. A comprehensive part of this procedure process is based on the legislation contained in the Code of Civil Procedure. The execution procedure is mentioned just marginally, because it doesn’t include its own regulation of the sale of the pledge and it refers to the proceedings according to the Code of Civil Procedure with several petty exceptions. The process of the execution of a decision, which is formally arduous, offers a lot of practical issues. The author tries to highlight the problems and find possible solutions. Moments, which are disputable, are identification of the components and accessories of the things, which are affected by the execution of a decision, valuation of the right and defect attached to the mortgaged property, or the conflict of the order of compensation for the easements and rental rights with the claims of legitimate creditors. A systematic interpretation of the whole process of the execution of a decision including defining the rights and obligations of persons involved in the proceedings is highlighted. A presentation of a sale by public auction, specifically auction involuntary, is contented in the Sixth Chapter as a special form of a sale by public auction for the realization of the reimburse function of the lien. Chapter provides a brief overview of the various stages of involuntary sale by public auction with an emphasis on the procedural form. The specific action concerning the determining of inadmissibility of a sale by public auction of the lien hasn’t stayed ignored. The text is supplemented by information of the incidence of this action. The fact, that the success of plaintiffs is infinitesimal, is probably surprising. The incidence of related actions for damages arising from delaying of the sale of the lien due to the action of the determining of inadmissibility wasn’t find out, although there were inquiries for the auctioneers themselves. Special treatment is set for satisfying the claim, which is secured by the lien, in the insolvency proceedings. The Seventh Chapter deals with many innovations, which the new insolvency law knows, in the comparison with previous bankruptcy proceedings. The transfer of title as security of obligation is related by its nature to the lien. Very poor legislation gives rise to considerable difficulties in a practice. The definition of essential elements of a contract to the transfer of title as security of obligation, the definition of absolute and relative effects of this secure transfer, possibilities of the secured creditor in dealing with the subject of the transfer and many more matters are very problematic. In conclusion, the paper includes a short text on the stability of the value of collateral by the lien in recent economic developments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michal Fraňo 868 kB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Michal Fraňo 90 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michal Fraňo 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michal Fraňo 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jiří Mikeš 665 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 22 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 139 kB