velikost textu

Jehuda Amichai - poezie ve světle tradiční židovské literatury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jehuda Amichai - poezie ve světle tradiční židovské literatury
Název v angličtině:
Yehuda Amichai – Poetry in the light of Traditional Jewish Literature
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marie Holá, Th.D.
Školitel:
doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Prof. PhDr. Bohumil Nuska, CSc.
Id práce:
70793
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Judaistika (JU)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Jehuda Amichai – Poezie ve světle tradiční židovské literatury Marie Holá Předložená práce s názvem Jehuda Amichai – poezie ve světle tradiční židovské literatury se zabývá vzájemným vztahem náboženských textů judaismu a v zásadě světskou a moderní poezií jednoho z nejvýznamnějších moderních básníků hebrejského jazyka. Text přináší více než dvacet nově přeložených básní a prostřednictvím jejich rozborů se snaží postihnout tvůrčí principy a stěžejní tematické vymezení básníkovy tvorby.
Abstract v angličtině:
Yehuda Amichai – Poetry in the light of Traditional Jewish Literature Marie Holá The present work named Yehuda Amichai - poetry in the light of traditional Jewish literature addresses the relationship between religious texts of Judaism and essentially secular and modern poetry of one of the greatest poets of Hebrew language. The text contains more than twenty newly translated poems and through their analysis tries to capture the creative principles and key topics of the poet's work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Holá, Th.D. 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Holá, Th.D. 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Holá, Th.D. 49 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Marie Holá, Th.D. 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. 2.66 MB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PhDr. Bohumil Nuska, CSc. 2.08 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. 1.72 MB