velikost textu

Podněty z pedagogiky C.Freineta pro naši primární školu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podněty z pedagogiky C.Freineta pro naši primární školu
Název v angličtině:
C. Freinet´s pedagogy for primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Šárka Linhová
Vedoucí:
PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Id práce:
70742
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 5. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá pedagogikou Célestina Freineta a zaměřuje se na techniku meziškolní korespondence. Teoretická část stručně charakterizuje rysy Freinetovy pedagogiky, popisuje pojetí jednotlivých předmětů a vybraných technik. Snaží se naznačit možnost jejich využití na prvním stupni základní školy v rámci současné transformace českého školství. Dále srovnává existující české projekty týkající se dopisování s Freinetovou technikou meziškolních výměn. Praktická část dokumentuje a reflektuje zkušenosti získané na praxi v zahraniční škole freinetovského typu a dále se zabývá zjišťováním možnosti začlenění techniky korespondence ve výuce na běžných českých školách.
Abstract v angličtině:
This diploma thesis treats of Célestin Freineťs pedagogy and it focuses on the technique of interscholastic correspondence. The theoretical part briefly characterizes the features of Freineťs pedagogy, describes the conception of the particular subjects and selected techniques. It tries to indicate the possibility of their application in Czech elementary schools within the framework of contemporary transformation process of the Czech education systém. Further, it confronts the existing Czech projects concerning correspondence with the interscholastic exchange technique by Freinet. The practical part describes and reflects experience gained during the practice at a foreign school of the Freineťs type and it also deals with the acquisition of the possible incorporation of the correspondence technique in the education in the current Czech schools.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Šárka Linhová 69.87 MB
Stáhnout Příloha k práci Šárka Linhová 683.59 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Šárka Linhová 321.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Šárka Linhová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Šárka Linhová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Anna Tomková, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 61 kB