velikost textu

Azaftalocyaniny jako nová skupina zhášečů fluorescence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Azaftalocyaniny jako nová skupina zhášečů fluorescence
Název v angličtině:
Azaphthalocyanines as new structural group of fluorescence quencher.
Typ:
Disertační práce
Autor:
PharmDr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Školitel:
Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Kamil Lang, CSc.
prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Id práce:
70615
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Farmaceutická chemie (DFCH)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 1. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
1 SOUHRN Tato disertační práce se zabývá hledáním strukturně nových potenciálních nefluoreskujících zhášečů fluorescence, použitelných pro přípravu molekulárních sond. Tyto potenciální zhášeče jsou odvozeny od nesymetricky substituovaných alkylaminoderivátů tetrapyrazinoporfyrazinů - azaftalocyaninů. Součástí práce je také příprava prekurzorů – 5,6- disubstituovaných pyrazin-2,3-dikarbonitrilů. Z nich byly připraveny finální sloučeniny – azaftalocyaniny obsahující různé funkční skupiny (hydroxy- a karboxyskupiny). Celkem bylo připraveno: 14 meziproduktů (z toho 3 dříve popsané na našem pracovišti) 13 finálních azaftalocyaninů (z toho 1 dříve popsán na našem pracovišti) 1 modifikovaná pevná fáze vhodná pro syntézu značeného oligonukleotidy 2 vedlejší produkty Podařilo se připravit 23 dosud nepopsaných sloučenin. Syntéza 4 sloučenin byla neúspěšná. Finální produkty byly testovány na produkci singletového kyslíku, stabilitu v roztocích používaných při syntéze oligonukleotidů a následně na schopnost zhášení fluorescence komerčně dostupného a často používaného fluoroforu Cy5® v porovnání s komerčně dostupným zhášečem Black Hole Quencher-2®. Součástí této práce bylo také ověření rozložení zastoupení jednotlivých kongenerů vznikajících při statistické tetramerizace prekurzorů pomocí metody HPLC s UV-vis detekcí. Dále pak byla změřena kinetika tvorby komplexu AzaPc s pyridinem. AzaPc se chovají jako slabé kyseliny a jsou schopné komplexovat dvě molekuly slabé baze, v tomto případě pyridinu. To je spojeno se změnou symetrie molekuly a se změnou barvy roztoku. Byla podána přihláška vynálezu na aplikaci azaftalocyaninů jako zhášečů fluorescence.
Abstract v angličtině:
1 SUMMARY This dissertation thesis deals with searching of structurally new non-fluorescent quenchers of fluorescence, which may be used for preparation of molecular probes. These potential quenchers are derived from asymmetrically substituted alkylaminoderivatives of tetrapyrazinoporphyrazines – azaphthalocyanines. As the part of this work is preparation of precursors – 5,6-disubstituted pyrazine-2,3-dicarbonitriles. They are starting material for the preparation of final substances – tetrapyrazinoporphyrazines bearing different functional moieties. In total were prepared: 14 intermediates (3 of them have been described in our department) 13 final tetrapyrazinoporphyrazines (1 of them has been described in our department) 1 modified solid phase suitable for synthesis of marked oligonucleotides 2 by-products 23 undescribed compounds were prepared. Synthesis of 4 substances was not successful. Final products were tested for their singlet oxygen quantum yields, stability in solutions used for synthesis of oligonucleotides and subsequently ability of quenching of commercially available fluorofor Cy5®. This ability was compared with commercially available quencher Black Hole Quencher-2®. As a part of this work is confirmation of distribution of congeners arising during the statistical tetramerization of precursors by HPLC method with UV-vis detection. The kinetic of formation of complexes with pyridine was measured. AzaPcs have weak N-acids properties and can complex with two molecules of weak bases, in my case with pyridine. This is link together with change of symmetry and change of colour of solution of AzaPc. This new application of azaphthalocyanines is patent pending.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PharmDr. Kamil Kopecký, Ph.D. 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PharmDr. Kamil Kopecký, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PharmDr. Kamil Kopecký, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 331 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Kamil Lang, CSc. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. 156 kB