velikost textu

Hydromorfologie jako nedílná složka ekologického stavu vodních toků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hydromorfologie jako nedílná složka ekologického stavu vodních toků
Název v angličtině:
Hydromorphology as a component part of ecological condition of water bodies
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Šmerousová
Školitel:
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Milan Lehotský, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.
Id práce:
70600
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Fyzická geografie a geoekologie (P1306)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hydromorfologie, referenční podmínky, typ vodního toku, referenční lokalita
Klíčová slova v angličtině:
hydromorphology, reference conditions, river type, reference site
Abstrakt:
Abstrakt Pozornost studia fluviálně-morfologických procesů je v současnosti spojena s hodnocením hydromorfologického stavu vodních toků a návrhy revitalizačních opatření. Nezbytným předpokladem hodnocení aktuálního hydromorfologického stavu vodních toků je stanovit pro jednotlivé typy vodních toků referenční podmínky, které slouží jako srovnávací prvek a představují cílový stav revitalizačních opatření. Cílem předkládané práce je pomocí stanovení typů vodních toků a vývoje metodického přístupu REFCON pro stanovení referenčních lokalit a záznam charakteristik referenčního stavu popsat typově specifické hydromorfologické referenční podmínky vodních toků na území ČR. Přístup pro stanovení referenčních lokalit je založen na splnění kritérií minimálního antropogenního vlivu, která jsou posuzována na základě distančních dat a následně ověřena terénním průzkumem. Parametry nadmořská výška, sinuosita a sklon údolí pro rozřazení úseků vodních toků do typů byly vybrány na základě výsledků statistických metod aplikovaných na 3197 úseků vodních toků na území ČR. Rozřazení úseků vodních toků do 9 typů bylo validováno terénním průzkumem ve 44 lokalitách. V 16 referenčních lokalitách byl proveden detailní záznam a zaměření charakteristik přirozeného chování vodních toků, které sloužily jako podklad pro vytvoření popisu typově specifických referenčních podmínek. Rozřazení vodních toků ČR do typů prokázalo významnou odlišnost chování vodních toků v podmínkách České vysočiny a flyšového pásma Západních Karpat. Výsledky terénních průzkumů a měření v referenčních lokalitách potvrzují, že hranice prahových hodnot posuzovaných charakteristik typů vodních toků není vždy ostrá. Referenční podmínky je proto třeba stanovovat jako sadu charakteristik nebo podmínek daného typu. Variabilita charakteristik a tedy vnitřní variabilita typu vodního toku je do značné míry ovlivněna velikostí (řádem) vodního toku i litologií. Oddělené posuzování charakteristik nebo jejich prahových hodnot může zkreslit celkovou interpretaci referenčních podmínek. Předkládané typově specifické referenční podmínky byly stanoveny pro fyzicko-geografické podmínky vodních toků v ČR a lze je použít k hodnocení hydromorfologického stavu vodních toků i jako cílový stav revitalizačních opatření. Vytvořený metodický přístup umožňuje uživateli provést individuální stanovení lokálních/regionálních referenčních podmínek pro daný vodní tok na základě reálných dat získaných terénním průzkumem.
Abstract v angličtině:
Abstract Today, the study of fluvial-morphological processes is focused on evaluating hydromorfological status of streams and on proposing restoration measures. A fundamental prerequisite for assessing the current hydromorphological status of streams is establishing reference conditions for each stream type that serve as a benchmark and represent the target status after restoration. The aim of this thesis is to describe type-specific hydromorphological reference conditions for rivers on the territory of the Czech Republic with the help of determining river types, developing the REFCON method for establishing reference sites and recording characteristics of reference status. The approach to establishing reference sites is based on meeting the criteria of having minimal anthropogenic impact that are first assessed using cartographic data and subsequently verified through field survey. Parameters – altitude, sinuosity, and valley floor slope – for classifying river reaches into types were determined on the basis of the results of statistical methods applied on 3197 river reaches covering the whole territory of the Czech Republic. The classification of river reaches into 9 river types was verified through field survey at 44 sites. Detailed field survey and measurements of characteristics of natural channel behavior were conducted at sixteen reference sites that serve as the basis of the describing of the type-specific reference conditions. Classifying river reaches into types confirmed a significant difference between channel behavior in the Bohemian Massif and on the flysch belt of the Western Carpathians. The results of the field surveys and measurements at reference sites confirmed that threshold values of river type characteristics are not always clear. Therefore, the reference conditions are necessary to describe as a set of characteristics or conditions of the type. A variability of characteristics within a river type is influenced by stream order and lithology. Therefore, assessing the characteristics or their threshold values separately may skew the overall interpretation of reference conditions. Presented type-specific reference conditions have been determined for physiographic conditions of rivers on the territory of the Czech Republic and can be used for the assessment of hydromorphological status of streams and also as restoration target conditions. Developed REFCON method enables user to individually establish local or regional reference conditions for each stream when required on the basis of conducted field survey.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Šmerousová 150.86 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Šmerousová 36.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Šmerousová 396 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Šmerousová 391 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Kateřina Šmerousová 4.41 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Milan Lehotský, Ph.D. 306 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. 1.74 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.07 MB