velikost textu

Odpovědnost v mezinárodní letecké přepravě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost v mezinárodní letecké přepravě
Název v angličtině:
Liability in international air transport
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Klára Novotná, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D.
JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.
Id práce:
70491
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Úprava právních vztahů v mezinárodní letecké přepravě, jejíž součástí je i úprava odpovědnosti v mezinárodní letecké dopravě, je typickým příkladem úpravy vztahů s mezinárodním prvkem. Jejich úprava je součástí mezinárodního práva soukromého. Úprava odpovědnosti v mezinárodní letecké přepravě je, z hlediska použité metody úpravy, přímou úpravou, a je součástí vícestranných mezinárodních smluv označovaných též unifikace. Tyto mezinárodní smlouvy jsou hmotněprávním předpisem, a pro smluvní strany jsou závazné, neboť se stávají součástí jejich právních řádů. Právní úprava odpovědnosti v mezinárodní letecké přepravě je v současné době součástí úprav obsažených ve Varšavské úmluvě, Montrealské úmluvě a evropských nařízeních (nařízení č. 261/2004, nařízení č. 2027/97 a nařízení č. 1107/2006). Z pohledu počtu smluvních stran jednotlivých unifikovaných úprav je v současné době primárním pramenem úpravy odpovědnostních vztahů v mezinárodní letecké přepravě, úprava obsažena v Montrealská úmluvě, poté úprava, jež je součástí evropských předpisů a na posledním místě úprava obsažená ve Varšavské smlouvě. Unifikované úpravy odpovědnosti v mezinárodní přepravě postupně sjednotily definice pojmů v mezinárodní přepravě, přepravní dokumnety, povinnosti dopravce, jeho odpovědnost a rozsah náhrad škod, včetně stanovení limitů, postup cestujcích při uplatnění náhrady škody a stanovení soudní pravomoce. Sjednocená pravidla odpovědnosti dopravce jsou v rámci jednotlivých právních dokumentů systematicky rozdělena na pravidla odpovědnosti v rámci přepravy osob a zavazadel a pravidla odpovědnosti v rámci nákladní přepravy. Sjednocená úprava stanovila odpovědnost dopravce za usmrcení a zranění cestujících, odpovědnost dopravce za škodu na zavazadlech, za škodu způsobenou na nákladu a za škodu způsobenou zpožděním. Současná úprava odpovědnosti je založena na objektivním principu odpovědnoti, tzn. bez zavinění a v případě odpovědnosti za škodu vzniklou usmrcením nebo na základě tělesné újmy nastalé na palubě letadla nebo během operací spojených s nástupem nebo výstupem z něho, jde o absolutní objetktivní odpovědnost dopravce. Hlavním úkolem unifikace bylo sjednocení rozdílných úprav. Nelze jednoznačně prohlásit, že uvedené unifikace tento úkol splnily. V případě Varšavské úmluvy během její existence došlo k několika neúspěšným revizím, které ve svém závěru vedly k roztříštěnosti jednotného systému pravidel. Montrealská úmluva představuje dokument, který měl postupně abstrakt cz.docx nahradit systému založený Varšavskou úmluvou. Obecně lze konstatovat, že se postupně stal závazným pro většinu států. Kolize však nastala ve vztahu k evropské úpravě. Ta došla v oblasti úpravy odpovědnosti dopravce v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu mnohem dál. Systém náhrady škody způsobené zpožděním, v samém důsledku, má nyní dvojí režim úpravy. Tato dualita úprav byla potvrzena několikrát i Soudním dvorem. abstrakt cz.docx abstrakt cz.docx
Abstract v angličtině:
Abstracts Adjustment of legal relations in international air transportation, which includes the regulation of liability in international air transport is a typical example of the arrangement of relations with an international element. Their treatment is part of private international law. Adjustment of liability for international air transport is, from the point of treatment methods used, direct treatment, and is part of the multilateral international treaties also called unification. These international treaties are the material law and for the parties are binding because they become part of their national law. Legal regulation of liability in international air transport is currently include in legislation contained in the Warsaw Convention, the Montreal Convention and European regulations (Regulation No. 261/2004, Regulation No.2027/97 and Regulation No. 1107 /2006). From the point of the contractual arrangements of a single unification is currently the primary source of law in international air transport arrangements contained in the Montreal Convention, after European regulation and in last place is rule contained in the Warsaw Convention. Unified treatment of liability in international transport gradually unified definition of terms in international air transport, shipping documents, duties of the carrier, his responsibility and financial limits of compensation, process of claiming damages and judicial powers. Uniform rules of liability in the various legal documents systematically divided into liability rules in the transport of passengers and baggage rules and responsibilities within the freight transport. Unified treatment establish the liability of the carrier for death or bodily injury of passengers, the carrier's liability for damage to baggage, for damage to cargo and damage caused by delay. The current regulation of liability is based on the principle of strict liability, ie. without fault, and in case of liability for damage caused by death or bodily injury occurring on board of the aircraft or during operations associated with the arrival or departure from, this is the absolute strict liability. The main task of unification was to unify the different legislation. It is hard to say whether the unification met this task. In the case of the Warsaw Convention, during its existence there have been several unsuccessful revisions, which in its conclusion led to the fragmentation of the single system of rules. The Montreal Convention is a document which should gradually replace the Warsaw Convention system based. Generally, it gradually became mandatory for most states. However, the collision occurred in relation to European regulation. abstract en.docx She went in managing the carrier's liability in the event of denied boarding and of cancellation or long delays much further. The system of compensation for damage caused by delay, in the very result, now has a dual mode editing. This duality has been confirmed several by the European Court of Justice. abstract en.docx
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Klára Novotná, Ph.D. 1008 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Klára Novotná, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Klára Novotná, Ph.D. 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 291 kB