velikost textu

Právo Sharia, zejména islámské bankovnictví, ve vztazích s mezinárodním prvkem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo Sharia, zejména islámské bankovnictví, ve vztazích s mezinárodním prvkem
Název v angličtině:
Sharia Law, particularly Islamic banking, in relations with international elements
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Ivana Hrdličková, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D.
JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.
Id práce:
70484
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
islámské právo, finanční služby, bankovní obchody, mezinárodní právo, mudáraba, murábaha, mušáraka, idžara, volba práva, halal, gharar, ribá, maisir, sukuk, salam, istisna, fiqh, šarí’a, smlouva
Klíčová slova v angličtině:
islamic finance, sharia, mudaraba, musharaka, murabaha, ijara, sharia compliant, international law, choice of law, contract, riba, gharar, maisir
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Abstrakt dizertační práce Téma dizertační práce: Právo Sharia, zejména islámské bankovnictví ve vztazích s mezinárodním prvkem Autor: JUDr. Ivana Hrdličková Školitelka: Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Praha, únor 2012 Klíčová slova: Islámské právo, finanční služby, bankovní obchody, mezinárodní právo, mudáraba, murábaha, mušáraka, idžara, volba práva, halal, gharar, ribá, maisir, sukuk, salam, istisna, fiqh, šarí’a, smlouva. Disertační práce na téma Islámské právo, zejména islámské bankovnictví, ve vztazích s mezinárodním prvkem, se zabývá aktuálním oborem islámského práva, jeho principy a fungováním. Islám ani islámské právo samo o sobě není právním systémem, který by zavazoval jakýkoli stát nebo byl platný na určitém území. Ve státech, kde převažuje muslimská populace, je však právní systém do určité, větší či menší míry, na islámském právu založen. Zejména vzhledem k velké migraci obyvatel také islámské právo stále intenzivněji a nevyhnutelněji zasahuje do práva mezinárodního. Právní úprava mezinárodního práva soukromého za podmínek zákonem stanovených vede k použití zahraničního právního řádu. Lze se tak setkat s právní úpravou, založenou na islámském právu, a to i v oblasti smluvního práva a závazků. V obchodních smlouvách, jejichž jednou stranou jsou subjekty ze zemí, kde je islámské právo zdrojem legislativy, může dojít k volbě práva (v souladu s článkem 3 Nařízení Řím I), jehož základ tvoří právo islámské. Rozsudek britského soudu ve věci Shamil Bank of Bahrain versus Beximco Pharmaceutical Ltd z roku 2004, který se zabýval otázkou platné a možné volby práva a případného konfliktu britského práva a islámské šarí’i ve smlouvě o poskytnutí finančních služeb, a je podrobně rozebrán ve třetí kapitole práce, v britském právu považovaný za precedent, byl mimo jiné impulsem pro mezinárodní odbornou právní veřejnost, aby se zaměřila na otázku přípustnosti volby práva ve smlouvách, uzavíraných v islámských finančních vztazích a aby podporovala vzdělávání v oblasti islámského finančního práva. Praxe ukazuje, že rozvíjející se globální ekonomika, obchod a poskytování služeb, včetně těch finančních, vyžadují také znalosti islámských finančních principů. V řadě západních zemí jsou tyto stále více vyhledávaným studijním oborem na univerzitách a mnoho světových renomovaných advokátních kanceláří nabízí svým klientům služby v oblasti islámských bankovních obchodů a finančních služeb. Cílem práce je přispět zejména k poznání principů islámského práva v oblasti finančních služeb a bankovních obchodů, neboť v českém jazyce je zřetelná absence odborné literatury na dané téma. Znalost islámských finančních principů pro poskytování finančních služeb a bankovních obchodů přitom může být velmi přínosná i pro české obchodníky, společnosti zahraničního obchodu, daňové poradce, advokáty. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, z nich každá se člení na podkapitoly. Při zpracování práce byla použita zejména metoda analýzy a komparace. První kapitola pojednává obecně o islámském právu, vymezuje pojem a zdroje, objasňuje normy islámského práva včetně praktických příkladů, historii a vývoj islámského práva, vysvětlení rozdílů pojmů šarí’a a fiqh i školy islámské právní jurisprudence, otázku tradic a rigidity či možné flexibility islámského práva. Druhá kapitola se zaměřuje na islámské finanční služby z hlediska jejich teoretických principů, objasňuje pojmy, na základě kterých islámské finance fungují a představuje produkty islámských finančních služeb a bankovních obchodů Objasňuje též pojem a principy islámského pojišťovnictví. Na praktických příkladech jsou vysvětleny rozdíly mezi jednotlivými typy islámských finančních produktů, užívaných v současné praxi. Třetí kapitola se věnuje islámským bankovním obchodům v dnešním světě, jejich praktickou realizací, jednak v islámských zemích i v zemích neislámských, zejména evropských. Uvádí se příklad švédské banky JAK, která není islámskou bankou, ale funguje na podobných principech, jako banky islámské a nabízí bezúročné produkty. Jsou zde popsány mezinárodní islámské finanční instituce a dále praxe zemí, kde je nejvíce rozšířeno poskytování islámských finančních služeb, a to jak zemí islámských (zejména Malajsie, země Perského zálivu a Blízkého východu, Pákistán a další), tak neislámských (zejména Velká Británie, Lucembursko, Francie, Německo, Švýcarsko), které se staly nebo stávají centry pro poskytování islámských finančních služeb. Poslední kapitola vymezuje rozdíly mezi islámskými a konvenčními finančními službami, zabývá se jejich efektivitou, možnou alternativní rolí islámských bankovních obchodů zejména v době ekonomické krize. Ze srovnávací studie, vypracované Mezinárodním měnovým fondem, citované ve čtvrté kapitole, vyplývá, že islámské finanční instituce jsou ve srovnání s těmi konvenčními odolnějšími, stabilnějšími a pružnějšími pro překonání globální ekonomické krize. Stabilita investovaných prostředků vedle slibně se rozvíjejícího halal průmyslu ve všech oblastech, včetně poskytování služeb, je důvodem, proč se islámské finanční služby a bankovní obchody rozvíjejí ve velké míře též v zemích s minoritní muslimskou populací. Následování víry tak není zdaleka jediným důvodem, proč k rozvoji islámských financí dochází. Možnost přílivu zahraničního kapitálu a investic z muslimských zemí, které disponují určitým potenciálem, uchycení se na celosvětovém globálním trhu, rozšíření oblastí exportu výrobků a služeb do muslimských zemí, je jedním z důvodů rozšiřování halal, tedy islámským právem povoleného, obchodu, a motivací pro mnoho podnikatelů k rozvoji islámských obchodů a služeb. Halal průmysl dnes zahrnuje potravinářský průmysl, farmaceutické výrobky, oděvní průmysl, zpracování kůží a přírodních produktů, různé druhy služeb, například turistické, zejména však finanční. Skutečnost, že tato oblast přitahuje obchodníky, bankéře a finanční odborníky z řad nemuslimů, svědčí o tom, že v islámském finančním právu a obchodě jde o víc, než o následování víry. Poslední kapitola nastiňuje i možné teoretické předpoklady pro fungování obdobné verze finančních služeb v České republice z právních hledisek. Práce byla zpracována jak na základě teoretických poznatků, tak i praktických zjištění s přihlédnutím k praxi dnešních islámských finančních institucí, s využitím poznatků z odborných konferencí a seminářů a stáží. V příloze jsou uvedeny vzory smluv o islámských finančních produktech mudáraba, murábaha a idžara, poskytované Asian Finance Bank Berhad v Malajsii.
Abstract v angličtině:
Charles University in Prague Faculty of Law Abstract of the dissertation The title of the dissertation: Sharia Law, particularly Islamic banking, in relations with international elements Author: JUDr. Ivana Hrdličková Supervisor: Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Prague, February 2012 Key words: Islamic finance, sharia, mudaraba, musharaka, murabaha, ijara, sharia compliant, international law, choice of law, contract, riba, gharar, maisir. The dissertation, Sharia law, particularly Islamic Banking in the relations with international elements, considers an actual topic and branch of islamic law. Neither islam nor islamic law is a legal system applicable at any particular territory. However, legislation of the countries with majority of muslim population, is based, more or less, on islamic law. Whereas due to migration and globalization, islamic law unavoidably interferes in international law. The legal regulation of international private law under the terms stipulated by the law leads to the use of foreign law. One can thus meet the legislation based on islamic law, including in the field of contract law. In commercial contracts, where the one side is from countries where islamic law is a source of legislation, may be the choice of law (in accordance with article 3 of Rome I), which form´s the basis of islamic law. A judgement delivered by a British Appelate Court in 2004 in a suit for Shamil Bank of Bahrain versus Beximco Pharmaceutical Ltd., which dealt with the issue and possible valid choice of law and possible conflict of British law and islamic sharia in the contract for the provision of financial service, detailed in the third chapter of the dissertation, in British law regarded as a precendent, inter alia, an impulse to international legal public to focus on the question of admissibility of choice in contracts concluded in the islamic financial relations and to promote education in the islamic financial law. The practice shows that the emerging global economy, trade and services, including financial ones, also require knowledge of principles of islamic finance. In many western countries there are increasingly popular field of study at universities, islamic finance. There are also many world renowned law firms offerring services in the fields of islamic banking and financial services to its clients. The aim is to contribute mainly to the knowledge of the principles of islamic law in the area of financial services and banking transactions, as there is a distinct lack of literature on the topic in the czech language. The knowledge of islamic finance for the provision of financial services and banking transactions can be very beneficially for czech businessmen, foreign trade companies, tax consultants and lawyers. The work has been divided into four chapters, each of which has been further divided into subsections. The while processing method has been used especially in the analysis and comparison. The first chapter deals generally with islamic law, defines the terms and resources, clarifying standards of islamic law, including practical examples, history of the development of islamic law, explaining the difference between sharia and fiqh, desrcibes the schools of islamic jurisprudence, the role of traditions, rigidity or possible flexibility in islamic law. The second chapter focuses on the islamic financial services in terms of theoretical principles, clarifies the terms under which islamic finance products work, explains islamic financial services and banking transactions and the concept and principles of islamic insurance. Based on practical examples, explains the difference between different types of islamic products, used in current practice. The third chapter is devoted to islamic banking practice in today´s world, their practical implementation, both in islamic countries as well as non islamic, especially european. It deals with islamic financial institutions, provides an example of the swedish JAK bank, which is not an islamic bank, but works on similar principles, such as offering interest- free financial products. It describes the international islamic finance institutions and practices in countries where the most widespread provision of islamic financial services, both islamic countries (especially Malaysia, Gulf and Middle East countries, Pakistan) and non islamic countries (United Kingdom, Luxembourg, Switzerland, France, Germany) which have become or are becoming centers for the provision of islamic financial services. The last chapter identifies the differences between islamic and conventional financial services, dealing with their efficiency, a possible alternative role of islamic banking transactions, especially in times of economic crisis. The comparative study undertaken by the International Monetary Fund, quoted in the fourth chapter, that islamic financial institutions compared with those of conventional are more resistant, stable and flexible to overcome the global economic crisis. The stability of invested funds in addition to promising emerging halal industry in all areas, including the provision of services is the reason why the islamic financial services and banking business are developing to a large extent, in countries with muslim minority population. Following the faith is definitelly not the only reason why to develop islamic finance. The possibility of inflow of foreign capital and investment from muslim countries that have a certain potential, gripping the global market is one of the reasons for expanding halal, sharia compliant products and services and motivation for many enterpreneurs to develop islamic trade and services. The halal industry today include not only food, but also pharmaceutical products, clothing, leder processing and natural products, various kind of services such as tourism and of course financial services. The fact that this area attracts businessmen, bankers, lawyers and financial experts from non muslim countries, suggests that the islamic financial law and business is about more than the following the faith only. The last chapter outlines the theoretical assumptions as possible for the operation of a similar version of financial services in the Czech republic from the legal point of view. The dissertation was developed based on both theoretical and practical findings with regard to today´s practice of islamic financial institutions, using knowledge from professional conferences, seminars and internships. The Annex includes the practical example of islamic financial contracts based on mudaraba, murabaha and ijara, provided by Asian Finance Bank Berhad in Malaysia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ivana Hrdličková, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ivana Hrdličková, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ivana Hrdličková, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D. 241 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 318 kB